Achtergrondinformatie over de afleiding, goedkeuring en vaststelling van de probitrelatie

CAS-nummer 124-83-9

a (mg/m3)

-

b

-

n

-

Status

Inhoudelijk vastgesteld

Voorgesteld d.d.

01-04-2021

Inhoudelijk vastgesteld d.d.

08-06-2022

Opmerking 2009: 

De toetsgroep heeft in 2009 de mogelijkheden besproken om een probitrelatie voor CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) te ontwikkelen. Naar het inzicht van de toetsgroep bestaan er essentiële omissies in de daarvoor benodigde kennis en informatie, ondanks de kennis samengevat in de notitie van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu / SIR Centrum voor Stoffen en Integrale Risicoschattingen (Centrum voor Stoffen en Integrale Risicoschattingen) Centrum voor Stoffen en Integrale Risicoschattingen  ('Evaluation of the acute toxicity of CO2', 2 oktober 2009) en het onderzoek van TNO bij ratten uit 2008. Gezien het grote en acute maatschappelijk belang kan de toetsgroep zich voorstellen dat het ministerie van IenM Infrastructuur en Milieu (Infrastructuur en Milieu) Infrastructuur en Milieu  behoefte heeft aan een (desnoods tijdelijke) probitfunctie of grenswaarde. De daarvoor beschikbare beoordelingen van anderen, zoals de notitie van RIVM/SIR uit 2009, zijn naar de mening van de toetsgroep conservatief; de toetsgroep verwacht dat volgens een beter onderbouwde probitrelatie sterfte pas op zal treden bij hogere concentraties dan in het RIVM-document aangegeven.

Opmerking 2021: De toetsgroep heeft het niet mogelijk gevonden om met voldoende betrouwbaarheid een probitrelatie af te leiden op basis van de beschikbare letaliteit data. Voor verdere toelichting en informatie over alternatieve probitrelaties wordt verwezen naar het stofdocument.

Bij het proces van afleiden, beoordelen en vaststellen van een probitrelatie doorloopt de status van de probitrelatie achtereenvolgens de volgende stappen:

  • Status ‘voorgesteld’:
    De probitrelatie is afgeleid door de auteur van het stofdocument en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de Toetsgroep probitrelaties. De probitrelatie is nu voor extern commentaar gepubliceerd.
  • Status ‘inhoudelijk vastgesteld’:
    De afgeleide probitrelatie is het resultaat van een beoordeling van de voorgestelde probitrelatie en de ontvangen commentaren. Deze probitrelatie bevat de meest actuele wetenschappelijke inzichten.

Historie afleiding probitrelatie

Status

Datum

Probitrelatie

Voorgesteld 01-04-2021

a= -

b= -

n= -

Voorgesteld (herzien) 08-06-2022

a= -

b= -

n= -