Determining the threshold value for measures against peak-load emitters

Determining the threshold value for measures against peak-load emitters

Go to abstract

Samenvatting

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)) neemt gerichte maatregelen om ervoor te zorgen dat er minder stikstof neerslaat (depositie) op overbelaste beschermde natuurgebieden. Als onderdeel van de maatregelen wil het kabinet 3000 zogeheten piekbelasters een aanbod doen om vrijwillig te stoppen, innoveren, extensiveren, omschakelen of verplaatsen. Deze bedrijven dragen door hun ligging en stikstofuitstoot relatief veel bij aan de hoge depositie in deze natuurgebieden. Veetelers van een aantal diercategorieën die als de piekbelaster worden aangemerkt, kunnen via de piekbelasters-regeling (LBV-plus) 120 procent het waardeverlies van hun bedrijf krijgen.

Het ministerie van LNV zocht naar een maat om te bepalen welke bedrijven onder de piekbelasters aanpak vallen zoals die in februari 2023 door het kabinet is voorgesteld.

Het ministerie heeft daarvoor het RIVM gevraagd de stikstofdepositie van alle veetelers en industriële bedrijven in Nederland van hoog naar laag te sorteren. De depositie van het 3001ste bedrijf bepaalt de maat. Het RIVM stelt op basis hiervan een 'drempelwaarde' voor van 2500 mol stikstofdepositie per jaar. Elk bedrijf die voor een hogere depositievracht zorgt, wordt als piekbelaster aangemerkt.

Het RIVM heeft de drempelwaarde bepaald op basis van de stikstofmonitoring die het elk jaar uitvoert. Hiervoor wordt de totale depositie in de natuur berekend, en ook de stikstofdepositie van elk bedrijf in Nederland (de vracht).

Het RIVM heeft de officiële depositiegegevens gebruikt van de laatste twee jaar die beschikbaar zijn (2019 en 2020). Deze data zijn geschikt om een drempelwaarde voor te kunnen stellen, maar zijn niet actueel genoeg om individuele bedrijven aan te wijzen als piekbelaster. Dat kan alleen op basis van de huidige situatie. Deze actuele gegevens zijn belangrijk, omdat elk jaar een percentage van de bedrijven stopt, fuseert, of verschoont.

Wel maakt de rangorde duidelijk dat, naast een klein aantal industriële bedrijven, vooral veetelers zorgen voor een hoge depositie: houders van melkvee en vleeskalveren. Daarna volgen varkens- en pluimveehouders.

Abstract

The Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) is taking targeted measures to reduce nitrogen deposition on nature conservation areas. As part of these measures, the Dutch Government intends to offer an inducement to 3,000 ‘peak-load emitters’ to cease or alter operations voluntarily. Because of their location and high nitrogen emissions, these emitters contribute more than most to the excessive deposition in these conservation areas. Under the peak-load emitter scheme (LBV plus), livestock farmers who are classified as peak-load emitters qualify for a compensation of up to 120% of their breeding site’s market value.

In order for the scheme to function as intended, it is important to determine a way for businesses to be classified as peak-load emitters. Accordingly, LNV has been looking for a measurement value that would make this possible.

The Ministry commissioned RIVM to set this value. RIVM is in a position to do this thanks to its annual nitrogen deposition monitoring. This involves calculating the total deposition on nature areas as well as the nitrogen deposition of all businesses in the Netherlands (the load). RIVM is proposing a nitrogen deposition load threshold value of 2,500 moles nitrogen per year. Livestock farmers qualify for the LBV plus scheme if their breeding sites generate a deposition load in excess of this.

To determine this threshold value, RIVM ranked the deposition loads of all industrial and livestock breeding sites from highest to lowest. The load of the site ranked in 3,001th place was set as the threshold value.

To compile its ranking, RIVM used official nitrogen deposition data from the last two years for which data are available (2019 and 2020). While these data are suitable for proposing a threshold value, they are not up to date enough to permit classification of individual businesses as peak-load emitters. This can only be done based on the current situation. The use of up-to-date data is important, because a percentage of businesses ceases operations, merges or adopts more environmentally friendly working methods each year.
Bearing that in mind, the ranking makes it clear that – in addition to a small number of industrial sites – it is mostly dairy cattle and veal calf breeding sites that generate high deposition loads. Next on the list are pig and poultry breeding sites.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
553 kb