Foreign threats to public health in the Netherlands. A quick scan

Foreign threats to public health in the Netherlands. A quick scan

Go to abstract

Samenvatting

Mondiale ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, toenemende mobiliteit en technologische ontwikkelingen, veroorzaken steeds vaker dreigingen voor de volksgezondheid in Nederland. Om meer inzicht te krijgen in dit type dreigingen heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het RIVM de opdracht gegeven hier een quickscan naar te doen. Belangrijke dreigingen van buitenaf zijn onder andere extreem weer door klimaatverandering en de aantasting van de leefomgeving, zoals lucht-, bodem- en waterverontreiniging. Ook wordt het steeds lastiger om bijvoorbeeld de kwaliteit te controleren van producten die buiten Nederland zijn geproduceerd, zoals medicijnen of nieuwe tabaksproducten. Door de toenemende mobiliteit (immigratie en wegtrekkende hoogopgeleide jongeren) is in Caribisch Nederland de vraag naar zorg groter dan het aanbod. De resultaten geven geen volledig beeld van alle mogelijke dreigingen en oplossingsrichtingen. Het is een eerste stap om meer zicht te krijgen op de effecten van globalisering op onze volksgezondheid. Het ministerie van VWS wil deze quickscan gebruiken als startpunt voor verdere discussie over prioriteiten en om (interdepartementaal) beleid te ontwikkelen. Deze achtergrondrapportage beschrijft de resultaten in detail en de manier waarop het RIVM hiertoe is gekomen. Daarnaast zijn de resultaten van de quickscan weergegeven in een serie infographics

Abstract

Global developments such as climate change, intensified mobility, and technological developments are increasingly posing threats to public health in the Netherlands. The Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS) requested RIVM to carry out a quick scan in order to obtain more insight into such threats.

Major external threats include extreme weather due to climate change and the degradation of the living environment due to air, soil, and water pollution. It is also becoming increasingly difficult to, for example, monitor the quality of products produced outside the Netherlands such as medicines or new tobacco products. As a result of increasing mobility (immigration and the departure of highly educated young people), the demand for care in the Caribbean Netherlands is greater than the supply.

The results of the quick scan do not provide a complete picture of all potential threats and possible solutions. The scan is a first step towards acquiring more insight into the effects of globalisation on our public health. The Ministry of Health, Welfare and Sport intends to use this quick scan as a starting point for the further discussion of priorities and the development of (interdepartmental) policy.

This background report describes the results in detail as well as how RIVM obtained them. The results of the quick scan are also presented in a series of infographics.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
826 kb