Go to abstract

Samenvatting

Juni 2023: Let op: deze richtlijn is herzien, kijk voor de herziene versie op Hitte en gezondheid.

Het RIVM heeft met GGD'en, KNMI en TNO de richtlijn 'Gezondheidsrisico's van zomerse omstandigheden' ontwikkeld. GGD-medewerkers kunnen hiermee informatie geven over de gezondheidsrisico's van warm zomerweer en over maatregelen om deze te voorkomen. Het gaat hierbij niet alleen om maatregelen tijdens een aanhoudende periode van extreem warm weer zoals beschreven in het Nationaal Hitteplan. De richtlijn biedt ook maatregelen die voorafgaande aan de zomer genomen kunnen worden als voorbereiding op hitte. De richtlijn is in opdracht van het ministerie van VWS opgesteld. Factoren die gezondheid beïnvloeden bij warmte Gezondheidseffecten van warme weersomstandigheden lopen uiteen van klachten als vermoeidheid en hoofdpijn tot ernstige ademhalingsproblemen en hartfalen. Dit kan leiden tot ziekenhuisopname en sterfte. Vooral ouderen en mensen met een chronische aandoening lopen een verhoogd risico op gezondheidseffecten door warm weer. Daarnaast zijn er omstandigheden waarbij mensen in hogere mate aan warmte staan blootgesteld, zoals in steden, bij grote lichamelijke inspanning en tijdens evenementen. Maatregelen Voorafgaande aan de zomerperiode kunnen verkoelende maatregelen worden getroffen aan de woning en de inrichting van de stedelijke omgeving. Voor woningen betreft dit bijvoorbeeld zonwering, dakisolatie, warmte-koudeopslag en de aanschaf van ventilatoren of airconditioner. Voor de stedelijke omgeving kunnen gemeentes maatregelen nemen om zogeheten warmte-eilanden te voorkomen. Dit zijn stadsdelen die warmer zijn dan de omgevende gebieden. Mogelijkheden hiertoe zijn de aanleg van beplanting en waterpartijen, en een stratenplan waarbij de wind zich vrij door de stad kan verspreiden. Tijdens warme dagen is het van belang voldoende te drinken. Daarnaast is het van belang voor voldoende verkoeling te zorgen door goed te ventileren en beschikbare verkoelende voorzieningen adequaat te gebruiken. Thuiszorg en mantelzorg zijn vaak betrokken bij ouderen en mensen met een chronische aandoening. Zij kunnen tijdens een warme periode erop toezien dat deze maatregelen worden getroffen. Bij evenementen tijdens warm weer kan de gemeente in de vergunning voorwaarden stellen aan de beschikbaarheid van voldoende drinkwater en verkoeling.

Abstract

RIVM, together with Municipal Public Health Services (GGD), the Royal Dutch Meteorological Institute (KNMI) and TNO (an independent research organization), has developed the guideline 'Health risks of warm weather'. GGD employees can use it to give information about the health risks of warm weather and about measures to prevent these risks. The guideline not only deals with measures during a lasting period of extreme warm weather as described in the National Heat Plan. It also describes measures that could be taken before the summer in preparation of warm weather. The guideline was developed by the order of the Ministry of Health. Factors that influence health during warm weather Health effects of warm weather vary from complaints such as fatigue and headache to severe breathing problems and heart failure. This could lead to hospitalization and death. Especially the elderly and people with a chronic condition run a higher risk of health effects of warm weather. Moreover, there are circumstances in which people are more exposed to heat, such as in cities, during strenuous bodily exertion and during events. Measures Preceding the period of summer cooling measures can be applied to buildings and to the lay-out of the city environment. For buildings this could mean protection against the sun, roof insulation, heat-cold storage and the purchase of electric fans or air conditioners. With regard to the city environments measures could be taken to prevent so-called 'heat islands': parts of the city that are warmer than the surrounding areas. These measures could entail planting trees and shrubbery, creating ponds and designing a street grid that allows the wind to blow freely through the city. It is important to drink enough on warm days. It is also important to ensure enough cooling by ventilating well and by using cooling measures adequately. Home care and volunteer aid are often involved with the elderly and people with a chronic condition. During a warm period they should make sure that these measures are being taken. Municipal licences for events taking place during warm weather could contain conditions with regard to the availability of enough drinking water and cooling.

Overig

Grootte
2.62MB