Go to abstract

Samenvatting

Deze workshop had als meest unieke kenmerk, dat gebruikers, d.w.z. beleidsmakers, en makers van gezondheidsrapporten uit lidstaten van de Europese Unie (EU) bij elkaar gebracht waren. Daarnaast waren andere belangrijke actoren in het veld van de Europese gezondheidsinformatie, zoals de Europese Commissie, Eurostat, de OECD en de WHO, aanwezig. Tijdens de presentaties en discussies konden diverse interessante ontwikkelingen opgetekend worden.Er werd een duidelijke verschuiving opgemerkt in volksgezondheidsrapportages van het alleen presenteren van bestaande gegevens naar integratieve analyses, waarbij data geintegreerd worden tot informatie die bruikbaar is voor "Evidence Based Policy". Deze ontwikkeling wordt ondersteund vanuit het groeiend politiek besef dat volksgezondheid een brede achtergrond heeft en dat een brede verzameling gegevens dus noodzakelijk is. Gegevens over determinanten zijn nodig voor het monitoren van preventie en gezondheidsbescherming en gegevens over gebruik, kosten en effecten van zorg zijn essentieel voor het beoordelen van kosten-effectiviteit. Niet alleen werd een verbreding gekonstateerd van het aandachtsveld van de rapporten maar daarnaast ook een toegenomen aandacht voor beleidsrelevantie en voor de toegevoegde waarde van een internationaal perspectief. Dit heeft geresulteerd in veranderingen in Europese gezondheids-rapporten in de richting van:meer aandacht voor zorg, d.w.z. voor variaties in behoefte, gebruik, kosten en effectiviteit meer oog voor de mogelijke effecten van beleid in andere sectoren op de gezondheid meer vergelijkingen met andere landen om een internationaal perspectief te verkrijgenmeer uitwisseling van visies op nationale gezondheid met internationale deskundigen. Beleidsmakers zijn sterke voorstanders van de integratie van informatie over gezondheidszorg in gezondheidsrapporten om de praktische bruikbaarheid ervan te vergroten. In landen waar dergelijke veranderingen al hebben plaats gevonden krijgen de rapporten een meer centrale plaats bij planning en evaluatie van gezondheidsbeleid en in de beleidsinformatie cyclus. In een aantal lidstaten zijn gezondheidsrapporten sturende elementen geworden voor regionale zorgplannings-activiteiten. De groeiende aandacht voor de bredere achtergronden en implicaties van gezondheid richt zich ook op effecten van ander beleid op gezondheid. Effectieve rapportages beperken zich daarom niet tot analyses van beschikbare data, maar dienen ook actief andere data te verzamelen die van belang zijn voor beleidsontwikkeling en evaluatie. Tenslotte werd er een aantal malen gewezen op het belang van internationale vergelijkingen, omdat deze een bredere kontekst en perspectief verschaffen voor nationale analyses. Internationale vergelijkingen kunnen aanwijzingen geven voor haalbaarheid en omvang van verbeteringen, bijdragen aan het formuleren van beleidsdoelstellingen en aanwijzingen geven voor mogelijke ontwikkelingen. Meerdere lidstaten, maar ook regio's, hebben het belang van internationale uitwisseling van hun rapportages onderkend door deze ook in een Engelse vertaling uit te brengen. Gezondheidsrapportages in de EU zijn onderling nog behoorlijk verschillend en vaak ook nog sterk in ontwikkeling. Dit maakt uitwisseling van expertise en ervaringen zowel zinvol als waardevol. Leren van anderen en vergelijking en uitwisseling van informatie zijn wenselijk voor het grote aantal aandachtsgebieden, die van gezamenlijk belang zijn. Een netwerk voor gezondheidsrapportage kan daarbij een platform bieden om gezamenlijke interesses vast te stellen en prioriteiten aan te geven voor uitwisseling van informatie en monitoring ten behoeve van een Europees Public Health beleid. Bundelen van de expertise, zoals aanwezig op deze workshop, kan bijdragen aan het ontstaan van een kritische massa ter stimulering en aansturing van gezondheidsmonitoring en gezondheidsrapportage in de EU

Abstract

This Workshop was unique in that it brought together both the users, i.e. health policy makers, and the producers of health reports in Member States (MSs) of the European Union, as well as major actors in the field of Community health information, i.e. the Commission and Eurostat, OECD and WHO. Several interesting developments in health reporting were observed during the lively presentations and discussions, going from mere presentations of available data towards more integrative, comprehensive analyses, forging data into relevant information for an Evidence Based Policy. This was supported by the growing political awareness that health is a broad issue and often in need of a broad dataset. Data on health determinants are necessary to monitor prevention and health protection; data on the use, costs and outcomes of health care are essential to monitoring its cost-effectiveness. Both a broadening of the focus in health reporting and increased awareness of the need for policy relevance and international perspective have been observed, resulting in changes in health reporting towards a growing focus on health care aimed at the exchange of views on national health with international peers. In countries where such changes in health reporting have taken place, health reports are taking a more central position in planning and evaluating health policy and in the health information policy cycle. In some MSs health reporting has become a leading element in regional planning efforts for health care. the growing awareness of the broader ramifications and importance of health also includes the possible effects of other policies on health. Effective health reporting should therefore not be restricted to analyses of historically available data, but should also induce an active search for data in areas that are important for policy development and evaluation. Finally, international comparisons were repeatedly signaled as ways to provide a much wider context for and different perspective on national health status analyses. Sometimes very different and often still evolving health reporting practices prevail in the Community, making mutual transfer of expertise and experience both valuable and feasible. A collaborating health reporting network could provide a central platform for defining common interests and priorities for information exchange and monitoring to support a common Public Health policy for the European Union. Focusing the Community health reporting expertise, the core of which was represented at this Workshop, can therefore contribute significantly to generating the critical mass needed to guide and direct Community health monitoring and reporting.

Overig

Grootte
0MB