Onderzoek naar de luchtkwaliteit rond de afvalberg, te Philipsburg, Sint Maarten, 2019 : Metingen en resultaten van het MOD onderzoek januari 2019

Onderzoek naar de luchtkwaliteit rond de afvalberg, te Philipsburg, Sint Maarten, 2019 : Metingen en resultaten van het MOD onderzoek januari 2019

Go to abstract

Samenvatting

Begin 2019 heeft het RIVM twee weken lang de luchtkwaliteit gemeten rond de stortplaats van Philipsburg, Sint Maarten. Er zijn niet of nauwelijks schadelijke stoffen gemeten. In de meetperiode waren er geen uitslaande branden op de vuilstort. Het RIVM kan dus niet beoordelen wat de mogelijke gezondheidsrisico's zijn van stoffen die vrijkomen bij uitslaande branden op de stortplaats. Om dat wel te kunnen doen, is het noodzakelijk om tijdens een brand te meten. Deze taak zou de lokale brandweer kunnen uitvoeren. Het RIVM kan de brandweer indien nodig ondersteunen met apparatuur en kennis. De metingen zijn tussen 24 januari en 6 februari uitgevoerd door de Milieu Ongevallen Dienst (MOD) van het RIVM. Op afstanden van 500 tot 2500 meter van de stortplaats zijn op diverse plekken metingen gedaan. Op de afvalberg zelf is niet gemeten. De meetlocaties zijn zo gekozen dat ze een goed inzicht geven in de mogelijke blootstelling voor de lokale bevolking. Er zijn metingen gedaan naar: fijn stof (PM10), anorganische gassen, Vluchtige Organische Componenten (VOC), aldehyden, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's), dioxinen en Polychloorbifenylen (PCB). Dit is een breed 'pakket' van stoffen waar bij een brand naar kan worden gekeken. Van de 206 genomen monsters is een representatieve selectie van 90 monsters geanalyseerd in speciale laboratoria. In enkele gevallen overschrijden de gemeten concentraties aluminium en chroom de normen die gelden als mensen deze stoffen continu, hun leven lang inademen. Het gezondheidseffect van deze overschrijdingen is echter verwaarloosbaar. Voor PAK's overschrijden enkele monsters de normen die gelden als deze stoffen gedurende een heel leven via de mond zouden worden ingenomen. Dit levert een vrijwel verwaarloosbaar gezondheidsrisico op. De geurhinder die mensen ervaren kan gezondheidsklachten veroorzaken, zoals misselijkheid en hoofdpijn.

Abstract

At the beginning of 2019, the RIVM measured the air quality around the landfill at Philipsburg, Sint Maarten for two weeks. No or hardly any harmful substances were measured. During the measurement period there were no open fires at the landfill. As a result, the RIVM is unable to assess the potential health risks of substances released in the event of an open fire at the landfill. In order to do so, it is necessary to take measurements during an open fire. The local fire department could perform this task. RIVM can support the fire brigade with specialized equipment and knowledge.

The measurements were taken by the Environmental Incident Service (MOD) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) between 24th January and 6th February 2019. The measurements were taken at a distance of 500 to 2500 metres from the landfill. The RIVM did not perform any measurements at the landfill itself. The locations were chosen to provide a good insight into the possible exposure of the local population.

Measurements were taken to identify the following substances: particulate matter (PM10), inorganic gases, Volatile Organic Components (VOC), aldehydes, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), dioxins and Polychlorinated Biphenyls (PCB). This is a broad "package" of substances that might be relevant in case of a fire. From the 206 samples taken, a representative selection of 90 samples was analyzed in special laboratories.

In some cases, the concentrations of aluminum and possibly of chromium measured were found to exceed the standards that apply if people were to breathe these substances continuously throughout their lives. However, the health effects of these exceedances are negligible. For PAHs, some samples exceeded the standards that would apply if these substances were ingested daily during a lifetime. This results in an almost negligible health risk. The odour nuisance that people experience can cause health problems such as nausea and headache.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
3406 kb