Investigation of radioactivity in steel slag dumped near Spijk

Investigation of radioactivity in steel slag dumped near Spijk

Go to abstract

Samenvatting

Staal wordt gemaakt uit ijzererts, waar van nature een klein beetje radioactief materiaal in zit. Deze natuurlijke radioactiviteit komt bij de productie van staal terecht in een bijproduct: de staalslakken. Staalslakken kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als vulling van geluidswallen of als ondergrond van een weg.

Op een terrein langs de snelweg A15 nabij Spijk is 600.000 tot 700.000 ton staalslakken gestort, verdeeld over vijf velden. Dit is gedaan voor de aanleg van een geluidswal langs een golfbaan die wordt uitgebreid.

Een burger heeft vragen gesteld of de radioactiviteit in de staalslakken op het terrein bij Spijk een risico vormen voor mens en milieu. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft daarom hier een onderzoek naar gestart.

Het RIVM heeft in opdracht van de ANVS voor dit onderzoek gemeten hoeveel radioactieve stoffen in de staalslakken bij Spijk zitten. Deze hoeveelheid is heel laag en ligt ver onder de norm. Hierdoor zijn er geen radiologische risico’s voor mens en milieu.

Het RIVM heeft als vergelijking ook het niveau van de natuurlijke straling in het gebied naast de staalslakken gemeten; er zit namelijk van nature straling in de bodem. De straling in dit gebied kwam overeen met het normale stralingsniveau voor deze grondsoort. De hoeveelheid straling van de staalslakken is zelfs lager dan van de natuurlijke bodem. Dit komt doordat de staalslakken de radioactiviteit die van nature in de bodem zit grotendeels tegenhouden en zelf weinig radioactieve stoffen bevatten.

Staalslakken bevatten naast radioactieve stoffen vaak chemische stoffen en zware metalen. In dit onderzoek is alleen gekeken naar risico’s van radioactiviteit, en niet van andere bestanddelen.

Abstract

Small quantities of radioactive material occur naturally in the iron ore used to manufacture steel. During the production of steel, this natural radioactivity ends up in a by-product: steel slag. Steel slag can be used as filling for noise barriers or as foundations for roads, for example.

Between 600,000 and 700,000 tons of steel slag has been distributed over five fields on a site along the A15 motorway near Spijk. It was placed here for the construction of a noise barrier along a golf course, which is being expanded.

A citizen asked whether the radioactivity in the steel slag on the site near Spijk forms a risk for humans and the environment. In response, the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS) initiated a study into this.

RIVM was commissioned by the ANVS to measure the radioactive substances in the steel slag near Spijk. The quantity is very low and well below the limits. This means that there are no radiological risks for humans or the environment.

For comparative purposes, RIVM also measured the level of natural radiation in the area next to the steel slag; after all, radiation occurs naturally in soils. The radiation in this area corresponded with the normal level of radiation for this type of soil. The quantity of radiation from the steel slag is even lower than that from the natural soil. This is because, to a large extent, the steel slag blocks the radioactivity that occurs naturally in the soil and contains few radioactive substances itself.

Besides radioactive substances, steel slag often also contains chemical substances and heavy metals. This study only looked at the risks of radioactivity and not those of other components.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
868 kb