Onzekerheid in de bepaalde stikstofdepositie in Nederland. Status report 2023

Onzekerheid in de bepaalde stikstofdepositie in Nederland. Status report 2023

Go to abstract

Samenvatting

Elk jaar maakt het RIVM kaarten die aangeven hoeveel stikstof in Nederland op de bodem neerslaat. Dit noemen we stikstofdepositie. Het RIVM bepaalt de stikstofdepositie door modelberekeningen met metingen te combineren. Modelberekeningen zijn nodig omdat niet overal in Nederland kan worden gemeten. Het weer, de ruwheid van het land en eigenschappen van de begroeiing beïnvloeden de depositie en zorgen voor een bepaalde onzekerheid.

In dit technische rapport beschrijft het RIVM hoe de onzekerheden in de depositiewaarden worden bepaald. De grootte van de onzekerheden zijn vergelijkbaar met de eerdere schattingen uit 2004 en 2010, maar zijn nu beter onderbouwd.

De onzekerheid in de berekende depositiewaarde drukken we uit in de kans dat de berekende waarde een bepaalde afwijking heeft van de werkelijke waarde. Landelijk gezien is de kans groot (95 procent betrouwbaarheidsinterval) dat de berekende waarde minder dan 30 procent afwijkt van de werkelijke waarde. Op een specifieke locatie in Nederland is de kans groot (95 procent betrouwbaarheidsinterval) dat de berekende waarde minder dan 70 procent afwijkt van de werkelijke waarde. Deze onzekerheid geldt wanneer de depositie wordt berekend voor een heel klein gebied, zoals een hectare of een vierkante kilometer. De kleinere onzekerheid in de landelijke stikstofdepositie komt omdat onzekerheden in processen die invloed hebben op de depositie, op landelijke schaal uitmiddelen.

De onzekerheden hebben geen betrekking op berekeningen voor specifieke projecten maar uitsluitend voor de totale depositie. De resultaten laten ook zien waar de grootste onzekerheden in de totale stikstofdepositie door komen. De onzekerheid in de droge depositie is daar het belangrijkste onderdeel van. Bij droge depositie komt stikstof direct via de lucht op de bodem of in de vegetatie terecht. De hoeveelheid kan van plek tot plek sterk verschillen en er is weinig informatie beschikbaar om dit proces te kwantificeren.

Abstract

Every year, RIVM produces maps that show how much nitrogen is deposited in the Netherlands. We refer to this as nitrogen deposition. RIVM determines the nitrogen deposition by combining model calculations with measurements. These model calculations are necessary because measurements cannot be performed everywhere in the Netherlands. The deposition is influenced by the weather, the roughness of the terrain and characteristics of the vegetation. These factors give rise to a degree of uncertainty.

In this technical report, RIVM describes how the uncertainties in terms of deposition levels are derived. In terms of degree, the uncertainties are similar to earlier estimates in 2004 and 2010, but they are now better underpinned.

The uncertainty in a calculated deposition level is expressed as the probability of the calculated level deviating from the actual level. On the national scale, the probability that the calculated level deviates by between less than 20% and up to 30% from the actual level is considerable (95%). For specific areas in the Netherlands, there is a considerable probability (95%) that the calculated level deviates by between less than 60% and up to 70% from the actual level. This latter uncertainty applies when the deposition is calculated for a very small area, such as a hectare or a square kilometre. The degree of uncertainty of to the national nitrogen deposition is lower because uncertainties in the processes affecting deposition average out on the national scale.

The results also show the largest contributors to the uncertainties in the overall nitrogen deposition. The most important factor in this regard is the uncertainty in the dry deposition, which entails nitrogen depositing on soil or vegetation directly from the air. There can be considerable variation from area to area and there is insufficient information to quantify this process.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
7399 kb