ABR en Thuiszorg

Beschrijving

In dit onderzoeksproject is met behulp van een kwalitatieve onderzoeksmethode in kaart gebracht hoe thuiszorgmedewerkers omgaan met antibioticaresistentie en hoe frequent dit vóórkomt. Ook is onderzocht wie ze benaderen voor vragen en onduidelijkheden. Daarnaast is gekeken naar de behoefte van medewerkers van thuiszorgorganisaties aan informatie en ondersteuning op dit gebied en welke ondersteuning de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst hen hierin kan bieden.

Uitvoering

Regio Oost (GGD Gelderland-Zuid), afgerond onderzoek (2018)

Producten

BRMO in huisartsenpraktijken Rotterdam

Beschrijving

De doelstelling van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de prevalentie van antibioticaresistente uropathogenen en van BRMObijzonder resistente micro-organismen in Rotterdam en de regio, in het bijzonder voor Escherichia coli (E. coliEscherichia coli) en Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae). Ook wilden we inzicht verkrijgen in de geografische spreiding van deze resistentie in de Rotterdamse wijken.

Uitvoering

GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond, afgerond project 2018

Producten

Inzicht in behoefte van BRMO-dragers en diverse extramurale zorgverleners aan ondersteuning GGD

Beschrijving

Deze studie beoogt inzicht te geven in de behoefte van BRMObijzonder resistente micro-organismen-dragers en hun diverse extramurale zorgverleners  aan ondersteuning door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst bij vragen over het dragerschap. Welke vragen hebben BRMO-dragers, hun extramurale zorgverleners en hun naasten over de BRMO-kolonisatie en welke ondersteuning verwachten zij daarin van de GGD?

Uitvoering

Regio Noord (GGD Groningen), lopend onderzoek

Producten

 

CPE verspreiding in gezinnen

Beschrijving

Onderzoek naar verspreiding van CPECarbapenamse-producerende enterobacteriaceae onder huisgenoten van CPE gekoloniseerden, hoe verandert dat spontaan in de loop van de tijd. Landelijk onderzoek urgent vanwege lage incidentie.

Uitvoering

Regio Noord (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Groningen), lopend onderzoek

Producten

 

Antibioticaresistentiepreventie bij patiëntverplaatsingen in de zorgketen (APIZ)

Beschrijving

Een studie naar hoe vaak CPECarbapenamse-producerende enterobacteriaceae (Carbapenem-producerende Enterobacteriaceae) voorkomen bij patiënten in Noord-Holland en Flevoland, om inzicht te krijgen in de communicatie tussen zorgverleners ten tijde van transfers van CPE-positieve patiënten en het in kaart brengen van eventuele communicatie-gerelateerde risicosituaties voor de verspreiding van CPE. Conclusie: CPE komt vaker voor dan verwacht en er zijn verschillende maatregelen voorgesteld om risico op verspreiding van CPE te verminderen.

Uitvoering

Regio Noord-Holland/Flevoland ( GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam) , afgerond 2019

Producten

Artikel BMC Infectious Diseases Open Acces: Perceived barriers and enablers for preventing the spread of carbapenem producing gram-negative bacteria during patient transfers: a mixed methods study among healthcare providers

Infectiepreventie in het publieke domein ter voorkoming van transmissie van resistente micro-organismen

Beschrijving

Pilot in de eerste lijn naar de infectiepreventie met gebruikmaking van audits en actiegericht onderzoek, uitmondend in een conferentie en het opstellen van een plan van aanpak.

Uitvoering

regio Noord (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Fryslan),  afgerond in 2017

Producten

  • rapport
  • IB artikel

Impact MRSA

Beschrijving

Dit project bekeek de impact van MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus en daarbij behorende maatregelen op het psychosociaal welbevinden van bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis.

Uitvoering

regio Oost (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid), afgerond in 2017

Producten

Onderzoek veehouders naar kennis, attitude en gedrag m.b.t. antibioticagebruik en resistentie

Beschrijving

Wetenschappelijk onderzoek onder veehouders naar kennis, gebruik en handelwijze met betrekking tot antibiotica + kennis over resistentie tegen antibiotica.

Uitvoering

regio Utrecht (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht),  afgerond in 2017

Producten

  • Publicatie project Veehouders en antibioticagebruik
  • Poster

Onderzoek in een steekproef uit de bevolking naar kennis, attitude en gedrag m.b.t. antibioticagebruik en resistentie

Beschrijving

Wetenschappelijk onderzoek onder een steekproef uit de Nederlandse bevolking naar kennis, gebruik en handelwijze met betrekking tot antibiotica + kennis over resistentie tegen antibiotica. Respons 53%.

Uitvoering

regio Utrecht (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht), afgerond in 2016

Producten

  • Wetenschappelijk concept artikel 
  • Poster

Onderzoek verbeterbehoefte antibioticabeleid verpleeghuizen

Beschrijving

Welke barrières en problemen ondervinden artsen bij de communicatie en beslissingen over antibioticagebruik in verpleeghuizen.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden), afgerond in 2016

Producten

Kolonisatie met (CA)MRSA

Beschrijving

Onderzoek naar verspreiding van MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus onder huisgenoten van MRSA gekoloniseerden, hoe verandert dat spontaan in de loop van de tijd en wat is de invloed van eradicatiebehandelingen hierop. Bedoeld als voorzet voor verder onderzoek.

Uitvoering

regio Noord (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Groningen), afgerond in 2010

Producten

Overdracht Staphylococcus aureus in contacten

Beschrijving

Bepalen rol van handen en sociale netwerkcontacten bij verspreiding van Staphylococcus auries in verpleeg- en verzorghuissetting.

Uitvoering

regio Limburg (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg), afgerond in 2008

Producten

  • artikel IB 2011 
  • artikel EJEP 2011 
  • artikel BMC Inf Dis 2011 
  • Poster: Verspreiding van Staphylococcus aureus in een verpleeghuis

KITS, impetigo in kindercentra

Beschrijving

Nulmeting van dragerschap Staphylococcus aureus (tevens beta haem Streptokokken A en Streptekokken pneumoniae) in neus op kinderdagverblijf

Uitvoering

regio Limburg (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg), afgerond in 2007

Producten