De bestrijding van infectieziekten in Nederland wordt uitgevoerd door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt dan ook nauw samen met deze organisaties. 

De Regionaal Arts Consulenten (RACRegionale Arts Consulenten’ers) hebben hierbij een belangrijke rol. Elk van de zeven regio’s heeft een eigen consulent die deels bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst en deels bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt. Zij zorgen voor een verbinding tussen het RIVM en de regio, voor brede verspreiding van kennis, kunnen de regio ondersteunen en zijn bij uitbraken van infectieziekten een belangrijke schakel tussen de verschillende partijen.
                        
Naast de RAC’ers werkt het RIVM ook met andere groepen consulenten. Dat zijn de regionaal veterinair consulenten (RVCregionaal veterinair consulenten), de regionaal tuberculose consulenten (RTCregionaal tuberculose consulenten), de alimentair consulenten (ACalimentair consulenten) en de consulenten microbiologie (COM).

Werkzaamheden

Voor de regionale ondersteuning zijn speerpunten vastgesteld. Dit zijn onderwerpen waar extra inspanning nodig is. Op dit moment zijn dat  'humane en veterinaire samenwerking' en 'bijzonder resistente micro-organismen (BRMO’s)'. Een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden staat in het werkplan 2016-2017.

Lees meer op de pagina 'Wat doen de Regionale Arts Consulenten?'

Regio

Elke regio heeft een eigen consulent. Deze persoon is aanspreekpunt voor infectieziektebestrijders in de eigen regio. Daarnaast heeft elke consulent een eigen specialisatie of is portefeuillehouder op één of meerdere onderwerpen. 

Lees meer op de pagina 'Wie zijn de Regionale Arts Consulenten?'

RAC-projecten

Het RIVM-CIbCentrum Infectieziektebestrijding stelt programmabudget beschikbaar voor onderzoek in de regio, de zogenoemde RAC-projecten.

Lees meer over  lopende en afgeronde RAC-projecten.

Andere consulenten binnen het RIVM

Naast de RAC'ers werkt het RIVM ook met andere groepen consulenten:

  • regionaal veterinair consulenten (RVC); 
  • regionaal tuberculose consulenten (RTC);
  • alimentair consulenten (AC);
  • consulenten microbiologie (COM).