Wat en waarom

Een gezonde leefstijl heeft een positieve invloed op de gezondheid. Gezondheidsbevordering betekent bevorderen dat mensen zich gezonder gedragen. Dan is de kans groter dat zij langer leven in goede gezondheid. Dit kan door individueel gedrag van mensen te beïnvloeden, maar ook door een gezonde leefomgeving te creëren. Het RIVM ondersteunt professionals bij hun werk om de gezondheid te bevorderen, onder andere vanuit het Centrum Gezond Leven. Daarnaast doet het RIVM onderzoek dat beleid ondersteunt. Op deze manier worden wetenschap, beleid en praktijk met elkaar verbonden. De focus ligt op een gezonde leefstijl in de woonomgeving, op het werk en op scholen.

Hoe en met wie

Het RIVM ondersteunt professionals van onder andere de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en gemeenten via Loketgezondleven.nl. Deze website biedt feiten, informatie over wetten en regelgeving, en middelen. Dit bevordert dat de betrokken partijen goed samenwerken, wat belangrijk is voor een effectieve aanpak. De website bevat ook stappenplannen op basis van praktijkvoorbeelden. Op gezondeschool.nl en gezondekinderopvang.nl staat handige informatie voor scholen en kinderopvangcentra.

Het Loketgezondleven.nl biedt ook een overzicht van activiteiten om gezonder te leven. Van deze activiteiten is bewezen dat ze werken: het RIVM heeft met andere organisaties een systeem ontwikkeld dat wordt gebruikt om de activiteiten te beoordelen op kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid. Voorbeelden zijn lespakketten met onderwerpen als seksuele gezondheid voor scholen, de Gezonde School-kantine en websites hoe je een depressie kunt voorkomen.

Verder doet het RIVM onderzoek dat beleid ondersteunt, onder andere over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van gezondheidsbevorderende activiteiten. Ook wordt onderzocht welke activiteiten worden aangeboden, of ze de doelgroep bereiken en hoe ze worden ingevoerd. Het RIVM maakt hiervoor gebruik van diverse onderzoeksmethoden: kwantitatief, kwalitatief, literatuuronderzoek, data-analyses, scenariostudies en het volgen van activiteiten en de effecten ervan (monitoren). Zo wordt bijvoorbeeld gemonitord wat we eten, hoeveel we bewegen, et cetera.

Om deze taken te kunnen uitvoeren werkt het RIVM samen met veel partners: Trimbos-instituut, Pharos, VeiligheidNL, Voedingscentrum, Rutgers (kenniscentrum seksualiteit), Soa Aids Nederland, Kenniscentrum Sport. Daarnaast werkt RIVM samen met partijen als de onderwijsraden, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) en kennisinstituten Movisie (voor sociale vraagstukken), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi Nederlands Jeugdinstituut (Nederlands Jeugdinstituut)), Vilans (langdurige zorg), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid)). Internationaal wordt samengewerkt met de WHO World Health Organization (World Health Organization) en EuroHealthNet.