Wat en waarom

Het RIVM wil eraan bijdragen dat mensen langer en gezonder leven en aan de samenleving kunnen deelnemen. Behalve preventie is goede medische zorg en verdere ondersteuning daarvoor belangrijk. Het RIVM brengt de kwaliteit van het ‘zorgsysteem’ in Nederland in kaart: de manier waarop de partijen uit de zorgketen samen zorg verlenen. Zo onderzoekt het RIVM de effecten van veranderende wetgeving in de zorg en de gevolgen van de verschuiving van taken naar zorgverzekeraars en gemeenten.

Leidt vernieuwing in de zorg inderdaad tot een betere kwaliteit? Blijft de zorg goed toegankelijk voor iedereen, ook in de toekomst? Hoe gaat de zorg bijvoorbeeld om met het toenemende aantal mensen met een of meerdere chronische ziekten? En hoe blijft de zorg betaalbaar? Zo is het makkelijker en goedkoper om, waar dat kan, problemen in de huisartspraktijk op te lossen dan via duurdere specialistische zorg. Goede zorg vraagt om een goede samenwerking tussen verschillende zorgpartijen, de patiënt en de eventuele mantelzorgers. Welke prikkels zorgen voor meer en betere samenwerking tussen deze actoren, en een betere kwaliteit van de zorg?

Onder ‘zorgonderzoek’ vallen bij het RIVM de thema’s preventie, medische zorg en ondersteuning, zoals thuiszorg. Preventieve maatregelen moeten voorkomen dat mensen ziek worden, zorg nodig hebben of dat mensen met een aandoening nog zieker worden. Ook onderzoeken we hoe ouderen passende ondersteuning kunnen krijgen zodat ze langer goed voor zichzelf kunnen zorgen.

Hoe en met wie

Het RIVM bouwt kennis op door data te verzamelen en analyseren en literatuurstudies uit te voeren. De kwaliteit van de zorg wordt in beeld gebracht met cijfers, waar het beleid zich mee voedt. Om op de hoogte te zijn van veranderingen en verbeterpunten is een groot netwerk aangelegd met organisaties die zich bezighouden met effecten en kosten van veranderingen in de zorg. Dit doen we samen met diverse universiteiten en kennisinstituten, zoals het NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), het Trimbos Instituut, het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)). Ook regionale zorgpartijen als de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en regionale ondersteuningsstructuren voor zorgprofessionals ( ROS Regionale ondersteuningsstructuur eerstelijn (Regionale ondersteuningsstructuur eerstelijn)’en) zijn betrokken. Verder worden scenariostudies uitgevoerd om zicht te krijgen op toekomstige effecten van maatregelen. Het onderzoek gebeurt voornamelijk in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ( IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)).

De ontwikkelingen en vernieuwingen spelen ook in andere landen. Het RIVM houdt daarom de internationale ontwikkelingen goed in de gaten, werkt onder meer samen met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ( OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)) en universiteiten, en doet mee aan meerdere internationale projecten.