Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek) regisseert en coördineert de 8 landelijke door de overheid aangeboden bevolkingsonderzoeken en het Nationaal Programma Grieppreventie. Het CvB verbindt de betrokken partijen in het beleid- en uitvoeringsveld. Het organiseert en ondersteunt het netwerk proactief en is er op gericht om het bestaande bevolkingsonderzoek verder te ontwikkelen en nieuwe bevolkingsonderzoeken succesvol in te voeren.

Hiervoor produceert, bundelt en ontsluit het CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek in samenspraak met ketenpartners de benodigde kennis en deskundigheid. Naast de coördinatie en regie voert RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/CvB de volgende taken uit:

 • Financieren van bevolkingsonderzoeken
 • Kwaliteitsbeoordeling en kwaliteitsborging
 • Zorgen voor een goede Informatiehuishouding
 • Monitoren en evalueren
 • Communiceren met publiek, professionals, en stakeholders
 • Kennis bundelen en innoveren
 • Adviseren en informeren van beleidsmakers

Doel is het behalen van gezondheidswinst dan wel het bieden van handelingsopties door een herkenbaar, bereikbaar, veilig en samenhangend aanbod van bevolkingsonderzoek van hoge kwaliteit aan burgers, tegen redelijke kosten.

Een groot aantal samenwerkende organisaties voert de bevolkingsonderzoeken uit. Iedere partij heeft een eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Door de gezamenlijke inspanningen van organisaties én professionals dragen de bevolkingsonderzoeken bij aan een gezondere samenleving.

Onze manier van werken

Het is essentieel dat de betrokken organisaties in de keten de gezamenlijke doelen van bevolkingsonderzoek voor ogen houden. Als regisseur zorgt het CvB ervoor dat die keten optimaal samenwerkt. Het CvB streeft hierbij naar een hoge kwaliteit (effectief, vraaggericht, veilig landelijk uniform en innovatief), bereikbaarheid (toegankelijke tijdige uitvoering, vrije keuze), betaalbaarheid (kosten inzichtelijk, doelmatig en kosteneffectief) en een goede aansluiting op de zorg. Het CvB bewaakt op een zakelijke en verbindende wijze het gezamenlijke belang. Bij alle bevolkingsonderzoeken en screeningen wordt gebruik gemaakt van landelijke programmacommissies waarin betrokken stakeholders zitting hebben die het CvB adviseren. Het CvB is kennisknooppunt op het gebied van uitvoering van bevolkingsonderzoeken.

Partners van het CvB zijn onder andere:

 • Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (opdrachtgever);
 • Andere overheidspartijen zoals Gezondheidsraad, ZonMWNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZInspectie voor de Gezondheidszorg);
 • Uitvoeringsorganisaties, waaronder de regionale screeningsorganisaties voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker, de regionale centra voor prenatale screening en DVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's/RIVM;
 • Beroepsverenigingen en brancheorganisaties;
 • Patiëntenverenigingen;
 • Zorgverzekeraars Nederland;
 • en vele andere organisaties.

Expertisevelden van CvB

De overheid biedt binnen het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoek acht verschillende bevolkingsonderzoeken aan:

 • bevolkingsonderzoeken borstkanker
 • bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 • bevolkingsonderzoek darmkanker
 • prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie , bloedonderzoek zwangeren)
 • prenatale screening op down-, edwards en patausyndroom
 • structureel echoscopisch onderzoek (SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek, twintig wekenecho)
 • neonatale hielprikscreening
 • neonatale gehoorscreening

Tenslotte heeft het CvB ook de regie over het Nationaal Programma Grieppreventie.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek staat onder leiding van Mw. Dr. N. (Nynke) van der Veen.

Contact

 
CvB Contactgegevens
Telefoon + 31 (0)30 274 7554
Fax + 31 (0)30 274 4414
E-mail cvb@rivm.nl