Op deze webpagina vindt u antwoorden op vragen over de effecten van schaliegaswinning op de omgeving en de veiligheid van omwonenden.

Hoe groot is een schaliegaslocatie?

Voor één boortoren en opslag van materialen en stoffen is ongeveer twee tot vier hectare nodig, oftewel een paar voetbalvelden. Als de put in productie komt, is dat een stuk minder, want dan gaat het alleen om pijpen en afsluiters boven de grond.

Kan er hinder en overlast optreden bij een schaliegaslocatie?

Ja, dat kan zowel bij het boren als het fracken. Een boortoren is ongeveer 30 meter hoog en omdat er meerdere nodig zijn, is er sprake van horizonvervuiling. Voor het boren en fracken zijn grote motoren nodig, die geluidsoverlast en trillingen geven. Op 50 meter afstand vanaf de boorlocatie is de geluidsbelasting 70-80 decibel (vergelijkbaar met een drukke snelweg) en op 150 meter afstand ongeveer 60 decibel. Door geluidsschermen te plaatsen rond de boorlocatie kan dit worden verminderd. Omdat het proces dag en nacht doorgaat wordt een boorlocatie verlicht, zoals een sportveld. Bij het fracken is veel vrachtverkeer nodig voor aan- en afvoer van materiaal, voor elke put een paar honderd ritten per dag gedurende enkele weken.

Bron: 

  • I. Behrens and Associates (2006), Gas Well Drilling Noise Impact And Mitigation Study. Hawthorne, California.

Is de winning van schaliegas nadelig voor de natuur?

Dat zou kunnen. Een schaliegaswinning is een industriële installatie die onwenselijk is in een natuurgebied. De natuur kan worden aangetast als stoffen vrijkomen in de lucht, bodem of het grondwater. Ook kunnen bovengrondse activiteiten de natuur verstoren. In de plan-MER milieueffectrapportage (milieueffectrapportage) wordt dit allemaal onderzocht.

Kunnen er aardbevingen ontstaan?

Ja, dat kan en dat is ook gebeurd in Engeland en Canada. Daar zijn bevingen geweest met een sterkte tussen 2 en 4 op de schaal van Richter. In Amerika zijn veel kleine aardbevingen geweest als gevolg van het in de diepe ondergrond pompen van afgewerkt frackwater (de zogenaamde flow back). Of er bevingen optreden hangt erg af van de geologische opbouw, met name of er breuken in de ondergrond aanwezig zijn. Dit is in elk geval in Zuidoost-Nederland het geval.

Bronnen: 

  • C.J. de Pater and S. Baisch (2011), Geomechanical Study of Bowland Shale Seismicity, Synthesis Report.
  • W.L. Ellsworth, Injection-Induced Earthquakes(2013), Science 341. DOI: 10.1126/science.1225942.

Kan er een gasontploffing ontstaan?

Overal waar met samengeperst gas wordt gewerkt, is er een risico op ontploffing. Bij een zogenaamde blow-out (het ongecontroleerd naar buiten stromen van het gas) kan een fontein van enkele tientallen meters hoog optreden; door een ontstekingsbron ontstaat dan een grote brandende fakkel. Bij schaliegaswinning is dat risico kleiner dan bij conventionele gaswinning, omdat het gas onder een lagere druk staat.