De winning van schaliegas raakt het milieu, de volksgezondheid en de leefomgeving. Het RIVM inventariseert en duidt de (wetenschappelijke) kennis op dit gebied.

Sinds enkele jaren staat de mogelijkheid om schaliegas te benutten als energiebron ook in Nederland in de belangstelling. Daarmee is een maatschappelijk debat op gang gekomen, want aan schaliegaswinning zitten zowel voor- als nadelen.

De belangrijkste drijfveer om naar schaliegas te boren, is dat het technisch kan en mogelijk economisch rendabel is. Boorfirma’s hebben daarom in ons land opsporingsvergunningen aangevraagd. Die zijn verleend door de overheid als aan de wettelijke eisen werd voldaan. Maar er spelen ook andere overwegingen een rol, zoals het leeg raken van de Groningse gasvoorraad en de op korte termijn onvoldoende beschikbaarheid van duurzame energie (bijvoorbeeld van zon en wind). In de Verenigde Staten is schaliegas een goedkoop alternatief voor andere energiegrondstoffen, zoals steenkool en olie, en een goedkope grondstof voor de chemische industrie.

Schaliegaswinning kan mogelijk invloed hebben op het milieu, de gezondheid en de leefomgeving. Zo zouden chemicaliën zich bij lekkages kunnen verspreiden in de bodem en het grondwater en kunnen stoffen ook in de lucht terechtkomen. Een ander voorbeeld is dat boorlocaties lastig in te passen zijn in ons volle land.

Via deze website vindt u antwoord op de meestgestelde vragen over schaliegas.