Redactioneel

Nanotechnologie levert kansen voor het vergroten van gezondheid, welzijn en welvaart. Nanospecialisten bouwen actief met moleculen. Het aanbrengen van coatings op nanomaterialen geeft nog een extra dimensie aan het aantal toepassingsmogelijkheden. De risicobeheersing van nanomaterialen lijkt op ongelijke voet te staan met de ontwikkelingen in de markt. Op verschillende manieren zoekt de maatschappij naar een modus om veilig en verantwoord om te gaan met nanotechnologie. Openheid richting alle belanghebbenden over voors en tegens is een absolute voorwaarde. Het ontbreekt echter vaak nog aan objectieve feiten voor het maken van een dergelijke afweging, bijvoorbeeld rond het gebruik van nanomaterialen in consumentenproducten Voor de (milieu)toxicologen ligt de uitdaging in het ontdekken van wetmatigheden in het gedrag en de effecten van een nanomateriaal en in de reden van de afwijking hiervan ten opzichte van conventionele stoffen. Het testen van alle combinaties van nanomaterialen en hun coatings is immers onmogelijk. De overheid stelt de randvoorwaarden en schept de kaders waarin de risicobeheersing plaatsvindt. Stap één is het geven van een definitie wat we nu wel en niet onder nanomateriaal verstaan. Brussel maakte onlangs die belangrijke stap, de praktijk zal laten zien hoe ver die reikt.

ARBO Arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandigheden)

Weinig informatie-uitwisseling over werkplekblootstelling

Enkele duizenden werknemers in Nederland worden mogelijk blootgesteld aan nanodeeltjes. Werkgevers nemen veelal maatregelen om deze blootstelling te beperken, maar vaak niet bewust. De informatievoorziening richting afnemers en werknemers is meestal onvoldoende.  Lees meer

 

Geneesmiddelen en Medische Technologie


Allergische reactie op nanogeneesmiddelen

Nanogeneesmiddelen op basis van liposomen kunnen een acute allergische reactie veroorzaken. Dit zal mogelijk vaker gaan optreden bij de nieuwe generaties nanogeneesmiddelen. De wetenschappelijke bijsluiter zal duidelijk moeten aangeven welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn om problemen in de klinische praktijk te voorkomen.  Lees meer

 

Consument en Voeding


Inhalatie van nanozilver uit consumenten sprayproducten

Amerikaanse wetenschappers concluderen dat het gebruik van zilver nanodeeltjes in consumentensprayproducten kan leiden tot blootstelling van het ademhalingsstelsel aan zilverdeeltjes. Wat zijn de lessen voor de risicobeoordeling? Lees meer 

Nanotechnologie in de voeding: een communicatie-uitdaging

Nature Nanotechnology publiceerde onlangs een beschouwing over de communicatie-uitdagingen rond de introductie van nanotechnologie in voeding. Het succes van deze communicatie bepaalt de acceptatie bij het publiek, meer nog dan mogelijke risico’s. Lees meer

 

Milieu


Toxiciteit van nanodeeltjes in de bodem

Recent onderzoek laat zien dat nanodeeltjes schadelijk kunnen zijn voor bodemorganismen. Nanodeeltjes die binden aan grond
zijn minder giftig dan vrije deeltjes in bodemvocht. De tijd speelt ook een rol. Lees meer

Spontane vorming van nanodeeltjes in het milieu

Vorming van nanodeeltjes in het milieu kan onder bepaalde omstandigheden spontaan plaatsvinden. Verzilverde of
verkoperde draden, juwelen en eetgerei blijken potentiële bronnen van nanodeeltjes uit onverwachte hoek.
Lees meer

 

Overige


Europese Commissie publiceert Aanbeveling voor de definitie van nanomaterialen

Op 18 oktober 211 heeft de Europese Commissie (EC European Commission (European Commission)) de ‘Aanbeveling voor de definitie van nanomaterialen’ aangenomen.
De koers lijkt gezet, maar een aantal belangrijke bakens ontbreekt nog. Lees meer

 

Nanovezels en asbestachtige gezondheidseffecten

Door hun unieke eigenschappen groeit het aantal toepassingen van koolstofnanobuisjes of -vezels gestaag. Recent onderzoek
laat zien dat sommige buisjes/vezels onder zeer specifieke omstandigheden asbestachtige effecten kunnen veroorzaken.
KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano-deskundigen geven hun visie. lees meer

 

Coating op nanomaterialen: effect en belang voor risicoschatting

Nanomaterialen krijgen vaak een coating om een bepaalde functionaliteit te verkrijgen. Deze coating kan de schadelijke werking in positieve of negatieve zin beïnvloeden. Informatie over de aanwezigheid van een coating, waaronder de aard, is cruciaal voor de risicobeoordeling van nanomaterialen.  Lees meer