Redactioneel  

IJzeroxide nanodeeltjes kunnen gemaakt zijn vanuit verschillende ‘ijzerbronnen’, zoals ijzersulfaat of ijzerchloride. Welk ijzerzout is gebruikt bepaalt de katalytische activiteit van de nanodeeltjes en ook welke bijproducten daarbij vrijkomen. De productietemperatuur van nanoceriumoxide is maatgevend voor de dichtheid van de deeltjes en daarmee het gedrag in hun omgeving. De Amerikaanse materiaaldeskundige Donald Baer noemde deze, en andere, voorbeelden onlangs tijdens een webinar van de US Society of Toxicology. Een ‘hell of a job’, het idee dat toxicologen ook deze, onverwachte, dimensies moeten meenemen bij de risicoschatting van nanomaterialen. Het goede nieuws is dat de wetenschap voortgang boekt in de zoektocht naar wat er nu wel en niet toe doet. Een tijdige communicatie tussen materiaaldeskundigen en risicobeoordelaars draagt daar aan bij.

ARBO Arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandigheden)


SER Working Conditions Committee of the Social and Economic Council of the Netherlands (Working Conditions Committee of the Social and Economic Council of the Netherlands) adviseert toepassing voorlopige nano-referentiewaarden

De SER-Commissie Arbeidsomstandigheden adviseert de SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid)-staatssecretaris om voor synthetische nanodeeltjes de voorlopige referentiewaarden te hanteren. Deze referentiewaarden kunnen worden gebruikt, totdat er voldoende kennis is om gezondheidskundige grenswaarden vast te stellen. Lees meer

Grip op afleiding humane risicogrenzen nanodeeltjes (luchtroute)

De risicoschatting van stoffen vraagt om risicogrenzen, zoals de Derived No-Effect Level (DNEL). De blootstelling van werknemers dient onder deze waarde te blijven. De afleiding van DNELs voor nanodeeltjes is geen sinecure. De zoektocht naar een sleutel. Lees meer

Geneesmiddelen en Medische Technologie

KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-Nano Workshop Nanomedicine: to be continued

Diverse partijen spraken tijdens de KIR-nano workshop Nanomedicine (December 2011) over kansen en risico’s van nanomedicine. Onderwerpen als regelgeving, omgaan met onzekerheden bij registratie en kennisborging bij registratie-autoriteiten, passeerden de revue. Lees meer

Consument en Voeding

Titaniumdioxide nanodeeltjes in voeding en cosmetica

Titaniumdioxide (TiO2) wordt als wit pigment veelvuldig gebruikt in voeding en consumentenproducten. Recent onderzoek toont aan dat ongeveer 35% van de TiO2 deeltjes in voedseladditief E171 kleiner is dan 100 nm. E171 valt hiermee buiten de recent aanbevolen EU Europese Unie (Europese Unie) definitie van nanomaterialen, terwijl de blootstelling aan nanodeeltjes aanzienlijk kan zijn. Lees meer

Nanosilica in voeding

Silica is in nanovorm aanwezig in verschillende voedingsmiddelen met het antiklontermiddel E551. Over de inname van nanosilica door de mens, mogelijke gezondheidsrisico’s en werkingsmechanisme is recent een drietal artikelen verschenen. Lees meer

Gezondheidsrisico’s door toenemend gebruik van nanozilver in consumentenproducten?

De publieke- en beleidsaandacht voor nanozilver in consumentenproducten is groot. Wat zijn directe gezondheidsrisico’s van nanozilver in textiel, verpakkingsmaterialen en sprayproducten? Leidt het toenemende gebruik van nanozilver tot een grotere kans op bacteriële resistentie? KIR-nano belicht een aantal recente activiteiten rond nanozilver Lees meer.

Milieu

Gedrag van nanozilver in het milieu

Amerikaanse onderzoekers geven in een gezaghebbend tijdschrift de ‘state-of-the-art’ van wat er met nanozilver in het milieu gebeurt. Hoe stabiel is nanozilver in water, en wat zijn de gevolgen voor mens en ecosysteem? Lees meer

Overige

Miljoenen Franse euro’s naar onderzoek risico’s en maatschappelijke impact nanotechnologie

Na het maatschappelijke nanodebat trekt de Franse overheid acht miljoen euro uit voor onderzoek naar gezondheidsrisico’s en maatschappelijke impact van nanotechnologie. Er is zorg bij het Franse publiek over informatie en transparantie, de noodzaak voor onderzoek naar risico’s en de invloed op vrijheid en ethische aspecten. Lees meer

Beleidsconferentie nanomaterialen: Choices for Safety

Het ministerie van IenM Infrastructuur en Milieu (Infrastructuur en Milieu) organiseerde op 8 en 9 maart een internationale beleidsconferentie over wet- en regelgeving van nanomaterialen. Belangrijkste conclusie van de voorzitter: tijd voor actie in Brussel. Lees meer

Regulating nanoparticles: the problem of uncertainty

Het tijdschrift European Journal of Law and Technology wijdde eind 2011 een nummer volledig aan de regelgeving voor nanomaterialen. Eén van de bijdragen gaat over het spanningsveld tussen risicomanagement en innovatie. Lees meer

Veilig grafeen

Het nanomateriaal grafeen biedt ongekende toepassingsmogelijkheden: sterker dan staal en daarbij een goede halfgeleider. Keerzijde is dat grafeenplaatjes tijdens productie kunnen vrijkomen en diep in de longen terecht kunnen komen. Door hun grootte worden ze niet goed verwijderd. Macrofagen pakken kleinere grafeenplaatjes wel aan. Lees meer

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling): Testmethoden voor nanomaterialen beschikbaar (te maken)

De discussie over het kunnen testen van de gevaren van nanomaterialen lijkt beslecht. De OESO concludeert dat de bestaande testrichtlijnen volstaan, soms met enige aanpassing. Een belangrijk signaal richting beleidsmakers. Lees meer

Koolstofnanobuisjes en ontstaan van mesotheliomen

Japanse onderzoekers claimen te bevestigen dat niet de lengte van een vezel, maar zijn diameter het ontstaan van mesothelioomkanker bepaalt. Het gaat dan om mesotheliomen, zoals bekend na blootstelling aan astbest, zilver- en nikkeldraden, maar ook specifieke koolstofnanobuisjes. Volgens RIVM –deskundigen trekken de auteurs conclusie die niet sporen met hun resultaten. Lees meer

Nanotitanium-houdende verf geldt als biocide

De Nederlandse wet rond biociden kijkt anders aan tegen een nanotitanium-houdende verf dan de Europese biocidenrichtlijn. De verf geldt volgens de richtlijn niet als biocide, maar in Nederland wel. Lees meer