Het RIVM draagt samen met een aantal andere kennisinstellingen bij aan de meetpilot ‘Maatwerk met Meetwerk’ in (de buurt van) Natura 2000-gebied het Liefstinghsbroek. Dit project is bijzonder omdat er veel intensiever en door meer partijen samen wordt gemeten dan nu gebruikelijk is. Doordat de pilot zich richt op 1 natuurgebied  kunnen de metingen nog preciezer inzicht bieden in de herkomst en neerslag van stikstof. Dit kan de provincie als opdrachtgever inzicht geven in de effectiviteit van maatregelen om de stikstofneerslag in de natuur te verlagen. Op 10 maart was de officiële start. De pilot duurt tot eind 2024. 

Inzetten verschillende meetmethodes tegelijk


Het RIVM heeft in en rond het Liefstinghsbroek – een klein natuurgebied in de provincie Groningen - een aantal MAN Meetnet Ammoniak Natuurgebieden (Meetnet Ammoniak Natuurgebieden)-meetbuisjes geplaatst. Deze opstelling maakt onderdeel uit van een breed arsenaal aan metingen die samen met andere organisaties wordt ingezet. Bijzonder is de combinatie van allerlei verschillende meetmethoden tegelijk. Door de kleine omvang van het natuurgebied ontstaat meer kennis over welke maatregelen voor de provincie Groningen zinvol kunnen zijn om de stikstofdepositie te beperken. 

Wetenschappelijk interessant


Liefstinghsbroek is met 20 hectare maar klein. Ter vergelijking: de Veluwe is ruim 90.000 hectare, meer dan 4.500 keer zo groot. Het is daardoor onuitvoerbaar om deze meetopstellingen bij elk natuurgebied te gebruiken. Dit project heeft dan ook vooral wetenschappelijke waarde. Er ontstaat meer kennis over de effectiviteit van maatregelen. Bovendien kunnen de uitkomsten van verschillende meetinstrumenten met elkaar worden vergeleken. Deze kennis kan gebruikt worden om meetinstrumenten en rekenmodellen verder te verbeteren. 

Betrokken partijen


Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  en de provincie Groningen financieren deze pilot. Naast het RIVM zijn de volgende partijen bij deze pilot betrokken: OnePlanet, Zicht op Stikstof, TNO, UvA Universiteit van Amsterdam (Universiteit van Amsterdam) en WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research).