Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) van het RIVM biedt de Nederlandse verpleeghuizen een mogelijkheid aan om met deze toolkit de handhygiënevaardigheden te verbeteren en de compliance te verhogen.

Handhygiëne, de meeste effectieve maatregel om zorggerelateerde infecties te voorkómen

Zorggerelateerde infecties zijn een veel voorkomend probleem binnen de gezondheidszorg. Jaarlijks lopen wereldwijd honderd miljoen mensen een zorggerelateerde infectie op. Zorggerelateerde infecties leveren een grote bijdrage aan de morbiditeit en mortaliteit in de Nederlandse verpleeghuizen. Ook hebben zorggerelateerde infecties waarschijnlijk een grote invloed op het welzijn en kwaliteit van leven van de cliënt. Naast het menselijk leed lopen de kosten voor de behandeling van een infectie hoog op. Voorbeelden van uitbraken in verpleeghuizen van MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) of het norovirus zijn de hedendaagse realiteit.

Handhygiëne is de meest eenvoudige maar effectieve maatregel om zorggerelateerde infecties te voorkómen en dergelijke uitbraken tegen te gaan. Maar bekend is dat de uitvoering van handhygiëne vaak onder de maat is. Micro-organismen die de zogenaamde kruisinfecties veroorzaken gebruiken de handen van de zorgverleners als vector om vervolgens bij een medecliënt een infectie te veroorzaken. Om dit te voorkómen moet op de juiste momenten en op correcte wijze handhygiëne worden toegepast.

SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen)

SNIV staat voor Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen en is een initiatief van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) van het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM). SNIV brengt sinds 2009 de infectieziekteproblematiek van verpleeghuizen in kaart door systematische surveillance en onderzoek. Het doel van SNIV is inzicht krijgen in de omvang van de infectieziekten problematiek en in het voorkómen van deze infecties in verpleeghuizen in Nederland. Om de deelnemende verpleeghuizen handvatten te geven om het aantal infecties te verminderen is een handhygiëne toolkit ontwikkeld. Deze gids beschrijft hoe een verbeterplan voor handhygiëne te implementeren en maakt daarbij gebruik van tools (hulpmiddelen) ontworpen voor verpleeghuizen.

Terug naar de pagina van SNIV