Resulaten van het TrendMeetnet Verzuring gerelateerd aan die uit andere meetnetten

De uitstoot van zwavel en stikstof vanuit industrie, verkeer en landbouw is afgenomen dankzij beleidsmaatregelen en door autonome ontwikkelingen zoals overschakeling van kolen op aardgas
(Buijsman et al., 2010).

Onderzoek van het RIVM laat zien dat door deze lagere uitstoot van stikstof (N) en zwavel (S), de regenwaterkwaliteit tussen 1989 en 2010 is verbeterd. Er komt daardoor nu minder stikstof en zwavel op de bodem terecht. Dit werkt in positieve zin door op het bovenste grondwater: de hoeveelheid stikstof en zwavel is met tientallen procenten gedaald.

De cijfers samengevat:

  • In 2010 is de N-concentratie in het regenwater 39% gedaald ten opzichte van het niveau in 1988 en de S-concentratie is 73% gedaald ten opzichte van 1988 (bron: Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit);
  • De N- en S-concentraties in het bovenste grondwater (TMV Trendmeetnet Verzuring (Trendmeetnet Verzuring)) in 2010 zijn 56% en 59% lager ten opzichte van 1988;
  • Er is ook een afname van de N- en S-concentratie in het diepere grondwater (bron: Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit), maar de omvang daarvan is minder groot.

Ook is de zuur-neutraliserende capaciteit toegenomen. In 2010 echter, was de zuur-neutraliserende capaciteit van het bovenste grondwater op 80% van de locaties nog steeds negatief. Dit betekent dat er nog steeds sprake is van verzuring, maar minder dan voorheen.

Bovenstaande bevindingen van het RIVM zijn vergelijkbaar met uitkomsten van onderzoeken in andere landen.

Over bovenstaande onderzoeksresultaten is een RIVM-rapport verschenen.