Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit is opgebouwd uit circa 350 vaste meetpunten verspreid over geheel Nederland. In het meetnet wordt de kwaliteit van het ondiep en middeldiep grondwater in Nederland vastgesteld. Daartoe kan op elk meetpunt via een permanent geïnstalleerde grondwaterput het grondwater opgepompt worden vanaf een diepte van circa 10, 15 en 25 meter onder maaiveld.

 

Doelstelling

  • Het vaststellen van veranderingen van de kwaliteit van het ondiep en middeldiep grondwater in Nederland
  • Het beschrijven en verklaren van de waargenomen toestand en/of verandering in relatie tot milieudruk en beleidsmaatregelen

Uitvoering

De werkwijze van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit is terug te vinden in het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu rapport 680721005/2010: De kwaliteit van ondiep en middeldiep grondwater in Nederland in het jaar 2008 en de verandering daarvan in 1984-2008 en in het Handboek Monitoring Grondwaterkwaliteit KRW wat gepubliceerd staat op de Helpdesk Water.

Resultaten

RIVM Rapport 2017-0125
Achtergrondconcentraties en kwaliteitscriteria grondwater; gegevens voor antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink

RIVM Rapport 2017-0008
Waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2015) en trend (1992-2015) : Addendum bij rapport 2016-0076

Nitraat in ondiep grondwater onder landbouwgrond in zandgebieden, 1984-2012

RIVM rapport 680721005/2010
De kwaliteit van ondiep en middeldiep grondwater in Nederland in het jaar 2008 en de verandering daarvan in 1984-2008.

Opdrachtgever

Het LMGLandelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit wordt beheerd door het RIVM in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&WMinisterie van Infrastructuur & Waterstaat).