In 2009 kondigden het KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation) Tuberculosefonds en het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) van het RIVM aan de samenwerking tussen beide organisaties te intensiveren ten behoeve van de tuberculosebestrijding. Doel was meer gebruik maken van elkaars kennis en kunde en de taken van beide organisaties beter in overeenstemming brengen met de wettelijke verantwoordelijkheden. De samenwerking is in de afgelopen periode verder uitgewerkt en dit heeft geleid tot een aantal wezenlijke veranderingen en nieuwe initiatieven. Met dit artikel informeren wij u over de stand van zaken.

content

Auteur(s): P. Gondrie, R. Coutinho, G. de Vries, R. Riesmeijer

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 1, januari 2013

Taakherschikking tussen KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation) en CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)/RIVM

In 2010 heeft het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM samen met het KNCV Tuberculosefonds en andere belanghebbenden het Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2011-2015 opgesteld. (1) In dit plan is onder meer gesteld dat de landelijke regie over de tuberculosebestrijding moet passen bij structuren en verantwoordelijkheden voor de infectieziektebestrijding. De directies van beide organisaties besloten om surveillancetaken over te dragen van het KNCV Tuberculosefonds naar het CIb/RIVM. Deze overdracht vond plaats in september 2012. Medewerkers van het KNCV Tuberculosefonds die belast waren met de surveillance zijn in dienst getreden van het CIb/RIVM om de continuïteit en kwaliteit van het werk te borgen.

Het CIb/RIVM en het KNCV Tuberculosefonds werken sinds 1 januari 2012 ook intensiever samen door de gedeeltelijke detachering van 3 KNCV Tuberculosefondsmedewerkers bij het CIb/RIVM, op het terrein van DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) fingerprinting, (ondersteuning van) ziektesurveillance en bestrijding en regionalisatie. Het KNCV Tuberculosefonds blijft als kennis- en expertisecentrum de richtlijnontwikkeling en het kwaliteitsbeleid ondersteunen, verzorgt de deskundigheidsbevordering door onder andere het aanbieden van cursussen en de periodieke uitgave van het tijdschrift Tegen de Tuberculose, verricht en ondersteunt onderzoek, en is en blijft pleitbezorger voor een kwalitatief goede en effectieve tuberculosebestrijding in Nederland.

Coördinatie

Nu taken bij verschillende organisaties en bij verschillende afdelingen belegd zijn, is coördinatie essentieel om een coherente tuberculosebestrijding te waarborgen. De tuberculosebestrijding op landelijk niveau is opgebouwd uit een aantal onderdelen die het werk in de regio’s ondersteunen: surveillance (CIb/RIVM en KNCV Tuberculosefonds), bacteriologie (Tuberculose Referentielaboratorium van het CIb/RIVM), ondersteuning van de bestrijding (CIb/RIVM), richtlijnontwikkeling (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding)), KNCV Tuberculosefonds) en deskundigheidsbevordering (KNCV Tuberculosefonds). De uitdaging voor de komende jaren is om hieruit een sterk en deskundig tuberculoseteam Nederland te smeden. Goede afstemming en samenwerking met de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de structuur en uitvoering, waaronder GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, beroepsverenigingen, GGD Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, is daarbij onontbeerlijk. Gerard de Vries (werkzaam bij KNCV als hoofd van het Regiokantoor Nederland & Europa en gedetacheerd bij het CIb/RIVM) zal de tuberculosebestrijding coördineren.

Regionale tuberculoseconsulenten

In het Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2011-2015 is voorgesteld om regionale tuberculoseconsulenten aan te stellen, naar analogie met de Regionale Arts Consulenten (RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)’ers) voor de algemene infectieziektebestrijding. De tuberculoseconsulenten zullen de schakel vormen tussen het regionale (GGD’en) en het nationale niveau (CIb/RIVM, KNCV Tuberculosefonds, CPT), waarmee beoogd wordt de samenwerking te verbeteren met GGD’en, ziekenhuizen en laboratoria in de regio. Per 1 januari 2013 zijn bij het CIb/RIVM  4 regionale tuberculoseconsulenten voor 0,1 fte in dienst.

Auteurs

P. Gondrie1, R. Coutinho2, G. de Vries1,2, R. Riesmeijer2

1. KNCV Tuberculosefonds
2. Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilhtoven

Correspondentie

R. Riesmeijer | rob.riesmeijer@rivm.nl

Literatuur

  1. Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2011-2015. Inhoudelijke kaders. Bilthoven: RIVM; 2010. http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Wetenschappelijk/Rapporten/2011/juli/Nationaal_plan_tuberculosebestrijding_2011_2015_Inhoudelijke_kaders