2018

 • Effectiviteit van de griepprik 2017-2018 16 maart 2018

  De griepprik van het griepseizoen 2017-2018 heeft tot nu toe ongeveer 49% van de griepgevallen bij gevaccineerde mensen in Europa voorkomen. Het B/Yamagata-griepvirus veroorzaakt dit griepseizoen de meeste infecties in Nederland, maar was niet opgenomen in de griepprik. Ook blijkt dat het andere B-griepvirus (van de Victoria-lijn), dat wel is opgenomen in de griepprik, toch voor gedeeltelijke bescherming heeft gezorgd. Dat is de conclusie van tussentijdse onderzoeksresultaten van het Europese I-MOVE-project naar effectiviteit van de griepprik. In dit project werken verschillende instituten in Europa samen, waaronder het RIVM en het NIVEL. De eerste Nederlandse schattingen geven een effectiviteit van 45% aan.

 • De uitstroom van geneesmiddelen uit het verzekerde pakket: benzodiazepinen en acetylcysteïne nader bekeken 15 maart 2018

  Een deel van de mensen die slaapmiddelen (benzodiazepinen) of een slijmverdunner (acetylcysteïne) voorgeschreven kreeg, is de middelen zelf gaan betalen nadat deze niet meer werden vergoed. Dit blijkt uit een analyse van het RIVM.

 • Alle onderzoeken naar Q-koorts in Nederland op een rij 15 maart 2018

  In Nederland was in de jaren 2007 tot 2011 een Q-koortsepidemie. Tijdens en na deze epidemie is door verschillende organisaties wetenschappelijk onderzoek gedaan naar Q-koorts in Nederland. Dit heeft veel nieuwe kennis over Q-koorts opgeleverd. Veel van de resultaten zijn nationaal en internationaal gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en in rapporten. De gegevens die in deze onderzoeken verzameld zijn, blijven nog altijd van toegevoegde waarde. Daarom heeft de stichting Q-support een voorlopige inventarisatie gemaakt van alle databestanden van
  Q-koortsonderzoeken in Nederland. Het RIVM heeft de taak op zich genomen om dit overzicht up to date te houden.

 • Nieuwsbericht probitrelaties - 15 maart 2018

  Met dit bericht informeren wij u over een aantal actuele ontwikkelingen rond de afleiding, beoordeling en vaststelling van probitrelaties.

 • Wetgeving over maximaal toegestane hoeveelheid synefrine in voedingssupplementen gewenst 14 maart 2018

  Schadelijke gezondheidseffecten van voedingssupplementen met te hoge gehaltes synefrine, die gebruikt worden om af te vallen of sportprestaties te verbeteren, kunnen niet worden uitgesloten. Daarom is wetgeving gewenst waarin een maximaal toegestane hoeveelheid synefrine in voedingssupplementen wordt vastgelegd, aldus het RIVM en het RIKILT.

 • Gebruik doping en sportvoedingssupplementen laag, maar niet zonder risico’s 14 maart 2018

  In Nederland gebruiken weinig mensen doping en sportvoedingssupplementen. In 2016 gaf 0,5 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder aan dat zij in het voorgaande jaar een prestatieverhogend middel hadden gebruikt. Naar schatting komt dat neer op 65.000 mensen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM onder circa 10.000 mensen naar het gebruik en de veiligheid van doping en sportvoedingssupplementen in de breedtesport (alles behalve topsport). Het gebruik is echter niet zonder risico. Er zijn gezondheidsklachten gemeld zoals onrust, braken, duizeligheid, een hoge bloeddruk, maar ook ernstigere klachten als hartritmestoornissen.

 • Op weg naar een proefdiervrije veiligheidsbeoordeling van stoffen 14 maart 2018

  ‘Agenda proefdiervrije innovaties in het regulatoire veld’. Dat is de titel van de agenda die moet leiden tot een proefdiervrije veiligheidsbeoordeling van stoffen. Het RIVM heeft deze agenda opgesteld in samenwerking met Nederlandse vertegenwoordigers van private partijen, maatschappelijke organisaties, beoordelende instanties, overheidsorganisaties en kennisinstellingen.

 • Blootstelling GenX en PFOA via moestuingewassen overschrijdt grenswaarden niet 07 maart 2018

  In principe is het veilig om gewassen te eten uit moestuinen in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Toch adviseert het RIVM om gewassen uit moestuinen binnen een straal van een kilometer rondom de fabriek met mate te consumeren (niet te vaak of te veel). Reden hiervoor is dat omwonenden ook via drinkwater en lucht met GenX en PFOA in aanraking komen of zijn gekomen.

 • Minder vlees en drank: winst voor gezondheid en milieu 06 maart 2018

  Nederlandse voedingspatronen met een hoge milieubelasting bevatten meer vlees en meer energie. Mensen die een relatief milieubelastend voedingspatroon hebben kunnen door tijdens het avondeten hun portie rood en/of bewerkt vlees met driekwart te verkleinen het milieu een grote dienst bewijzen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat is gepubliceerd in BMC Public Health. Voor het onderzoek is data uit de Voedselconsumptiepeiling 2007-2010 voor volwassenen gebruikt.

 • Struviet uit rioolwater: beoordeling van een nieuwe grondstof 02 maart 2018

  Het RIVM concludeert dat er momenteel geen concrete aanwijzingen zijn voor directe risico’s voor mens en milieu bij het winnen van struviet uit rioolwater. Echter, dit is gebaseerd op een zeer beperkt aantal gegevens en de onzekerheid van de conclusie is groot. De aanwezigheid van medicijnresten in het struviet is benoemd als belangrijkste onzekerheid. Besloten is daarom om een tweede stap uit te voeren gericht op het meten van de medicijnresten in struviet door de waterschappen.

 • Aanvullende PAS monitoringsrapportage Stikstof: meer inzicht in leefgebieden 28 februari 2018

  De PAS monitoringsrapportage stikstof is aangevuld met informatie over de leefgebieden van soorten. Deze aanvullende rapportage heeft geen gevolgen voor de eerder gepresenteerde conclusies over de trends in uitstoot en depositie van stikstofoxides en ammoniak. Het RIVM verwacht dat de hoeveelheid stikstof die neerslaat in natuurgebieden op lange termijn blijft dalen.

 • RIVM ontwikkelt stappenplan voor bredere blik bij vaststellen voedselveiligheidstandaarden 28 februari 2018

  In Europa gelden strenge eisen voor de veiligheid van voedsel. Deze zijn vastgelegd in internationale voedselveiligheidsstandaarden. Daarmee zijn er heldere afspraken over de maximaal toegestane concentraties van stoffen die in een product mogen voorkomen. Maatschappelijke en economische gevolgen die ook invloed hebben op de voedselveiligheidsstandaarden, worden echter niet altijd op dezelfde manier meegewogen. Het RIVM heeft daarom een stappenplan ontwikkeld om breder te kijken dan naar alleen de schadelijke effecten van stoffen. Voor een gestandaardiseerde en transparante besluitvorming bij het vaststellen van voedselveiligheidsstandaarden.

 • Data ScreenIT en wetenschappelijk onderzoek 27 februari 2018

  De screeningsorganisaties voeren momenteel twee pilots uit voor een nieuw proces om data uit ScreenIT beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van darmkanker. Deze pilots lopen volgens planning. Begin maart is er meer gedetailleerde informatie over dit proces beschikbaar.

 • Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek Borstkanker 2018 27 februari 2018

  Het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek borstkanker voor 2018 is weer geactualiseerd en is beschikbaar via de website. Het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek borstkanker beschrijft hoe en door wie het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd wordt en welke afspraken daarvoor gelden. Ieder jaar wordt het geactualiseerd met alle afspraken die in het afgelopen jaar zijn gemaakt of zijn vernieuwd.

 • Het programma BK2020 27 februari 2018

  Na het succesvol afronden van de aanbestedingen voor de mammogafen en het IMS (Image Management System) gaat dit jaar het BorstKanker2020 programma de implementatie-fase in.

 • RIVM levert kennisbasis luchtkwaliteit voor campagne Longfonds 26 februari 2018

  Het RIVM stelt de gegevens over de luchtkwaliteit beschikbaar voor de campagne ‘Gezonde Lucht’ van het Longfonds. In de campagne kunnen burgers de luchtkwaliteit in hun directe omgeving te weten komen. RIVM levert hiervoor elk uur een gedetailleerde luchtkwaliteitskaart van Nederland.

 • Maatschappelijk verantwoord inkopen leidt tot winst voor mens en milieu 26 februari 2018

  Het RIVM heeft een methode ontwikkeld om het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) te berekenen en paste deze toe op acht productgroepen (energie, gas, zonnepanelen, dienstauto's, buitenlandse dienstreizen, bedrijfskleding, contractvervoer en transportdiensten). Veel inkopers bij overheidsorganisaties houden bij de aankoop van diensten en producten niet alleen rekening met de prijs, maar ook met mogelijke effecten op mens en milieu. MVI kan bijvoorbeeld helpen de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Zo leidde MVI in 2015 en 2016 binnen de acht productgroepen die het RIVM doorrekende tot minstens 4,9 megaton minder koolstofdioxide uitstoot tijdens de contractduur van deze diensten en producten. Dat staat gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse uitstoot door transport en energie van ruim 600.000 huishoudens. Ook was er winst door bijvoorbeeld minder uitstoot van schadelijke stoffen, recycling en banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Internationale richtlijn voor veilig gebruik biogasinstallatie beschikbaar in Nederlands 26 februari 2018

  Biogas is een zeer ontvlambaar gasmengsel dat bij inademing schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Veilig gebruik van biogasinstallaties is dan ook van cruciaal belang. Dit betekent dat alle betrokkenen de gevaren die kunnen ontstaan, zowel voor de arbeidsomstandigheden als voor het milieu, moeten kunnen beoordelen en de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen toepassen. De onlangs gepubliceerde veiligheidsrichtlijn Biogas, Safety First - Richtlijnen voor het veilig gebruik van biogastechnologieën levert daaraan een belangrijke bijdrage. De richtlijn is gratis beschikbaar.

 • Vaker shocklong na hartoperatie tijdens griepseizoen 22 februari 2018

  Bij een hartoperatie kan het Acute Resporatory Distress Syndrome (ADRS) of ook wel shocklong ontstaan. De kans hierop is groter bij een hartoperatie tijdens het griepseizoen. Dit rapporteren onderzoekers van het LUMC en RIVM vandaag in de New England Journal of Medicine.

 • ‘Heb je je handen gewassen?!’ 18 februari 2018

  Hoe vaak hebben je ouders je als kind deze vraag niet gesteld? Heel vaak. En dat is niet voor niets. Want handenwassen zorgt ervoor dat virussen en bacteriën zich minder snel verspreiden.
  Vanaf vandaag kun je in een interactieve RIVM-expositie in CORPUS ‘reis door de mens’ oefenen met de handenwas-game (Bactemon) en de handenscanner. Daarmee leer je als bezoeker je handen op de juiste manier te wassen. Ook in de strijd tegen antibioticaresistentie is handhygiëne van groot belang. Minister Bruno Bruins opent vandaag deze expositie.

 • Slimme loterij houdt mensen aan het sporten 15 februari 2018

  Mensen met overgewicht die regelmatig willen sporten hebben baat bij loterijen als stok achter de deur. Dat blijkt uit de Beweegloterij; een veldexperiment van het RIVM en Tilburg University dat is gepubliceerd in Annals of Behavioral Medicine.

 • Vier procent van 65-plussers slachtoffer van psychisch geweld 14 februari 2018

  Vier procent van de ouderen boven de 65 jaar heeft in 2016 te maken gehad met psychisch geweld in de thuissituatie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM. Bijna een half miljoen Nederlanders van 19 jaar en ouder, waaronder 220.000 ouderen boven de 65 jaar, namen in 2016 deel aan dit grootschalige onderzoek door een vragenlijst in te vullen. De landelijke en regionale cijfers zijn terug te vinden op Volksgezondheidenzorg.info.

 • Tekort aan kennis over gewasbescherming met bacteriën, schimmels en virussen 13 februari 2018

  Bacteriën, virussen en schimmels kunnen ingezet worden als duurzame gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Om de mogelijkheden van deze zogenaamde microbiële gewasbeschermingsmiddelen beter te benutten, is onderzoek nodig. Daarnaast kan kennisontwikkeling bij telers en adviseurs helpen om het gebruik van de middelen te vergroten. Dit staat in een rapport van het RIVM.

 • Straling rond terrein van kerncentrale Borssele voldoet aan de norm 12 februari 2018

  Het stralingsniveau aan de terreingrens van de kerncentrale Borssele lag in 2015 onder het toegestane maximum van 0,040 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM. Over de periode 2015 is de hoogste berekende jaarwaarde 0,0006 millisievert. Hierbij is in rekening gebracht dat het gebied alleen maar voor industriedoeleinden wordt gebruikt.

 • Straling rond COVRA-terrein voldoet aan de norm 12 februari 2018

  Het stralingsniveau aan de terreingrens van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA N.V.) te Borsele lag in 2015 en 2016 onder het toegestane maximum van 0,040 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM. Over de periode 2015 en 2016 is de hoogste berekende jaarwaarde 0,003 millisievert. Hierbij is in rekening gebracht dat het gebied alleen maar voor industriedoeleinden wordt gebruikt.

 • Kans op besmetting met ESBL via veehouderij is klein 09 februari 2018

  ESBL is een enzym, geproduceerd door bepaalde bacteriën, dat ervoor zorgt dat de bacteriën resistent worden tegen sommige antibiotica. Onderzoekers van verschillende instituten ontdekten dat ESBL’s overal voorkomen binnen de veehouderij, het milieu en bij de mens zelf. Maar ESBL’s in de veehouderij blijken genetisch te verschillen van die bij de mens. Dat betekent dat mensen slechts beperkt ESBL’s krijgen via de veehouderij en door het eten van vlees. Overdracht gebeurt voornamelijk tussen mensen onderling. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het ESBLAT-onderzoekconsortium, onderdeel van het 1Health4Food-programma op het gebied van dier- en volksgezondheid. De resultaten worden gepresenteerd tijdens het ESBLAT-symposium op 9 februari.

 • RIVM-publicaties scoren wereldwijd bovengemiddeld 08 februari 2018

  Uit een nieuwe bibliometrische analysemethode van de Rijksuniversiteit Leiden blijkt dat de publicaties van het Strategisch Programma van het RIVM (SPR) wereldwijd goed scoren. SPR-publicaties worden twee keer vaker geciteerd dan gemiddeld. Daarnaast hoort een vijfde van deze wetenschappelijke publicaties tot de top 10 van de meest geciteerde artikelen ter wereld. Het RIVM deelt deze eer, omdat de meeste SPR-publicaties in samenwerking met andere organisaties tot stand zijn gekomen.

 • RIVM-toolkit ondersteunt om inwoners in wijken gezond houden 08 februari 2018

  'Preventie in de wijk, samen werken aan gezondheid en welzijn van inwoners' is de door het RIVM ontwikkelde toolkit die gemeenten concrete handvatten geeft om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen.

 • Aanvulling op RIVM-rapport "Siliconen borstimplantaten in Nederland", stand van zaken februari 2018 08 februari 2018

  In juni 2016 publiceerde het RIVM de resultaten van een onderzoek naar siliconen borstimplantaten in Nederland. Fabrikanten hebben sindsdien gewerkt aan het verbeteren van de technische dossiers van de implantaten.
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft in 2017 opnieuw de dossiers opgevraagd. Deze rapportage beschrijft de herbeoordeling van de dossiers.

 • RIVM doet mee aan Nationale Nucleaire Oefening 07 februari 2018

  Op 7 februari vond de start van de Nationale Nucleaire Oefening plaats. Bestuurders, hulpdiensten en deskundigen oefenen 3 dagen een fictief ongeval in de kerncentrale Borssele. Tijdens deze eerste oefendag heeft het RIVM de verspreiding van radioactief materiaal in kaart gebracht met behulp van modelberekeningen en metingen. Het RIVM brengt, samen met de andere organisaties van het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGEN), de beschikbare informatie over het (fictieve) ongeval samen. Zo ontstaat een beeld van de situatie en wordt de verwachte ontwikkeling van het incident in kaart gebracht. Ook de internationale samenwerking is geoefend door de informatie te delen met Belgische collega’s. Het RIVM heeft bijgedragen aan de voorbereiding van deze oefening, waaronder de ontwikkeling van het scenario.

 • Gids voor gezonde leefomgeving online 07 februari 2018

  De Gids Gezonde Leefomgeving is een website voor iedereen die aan de slag wil met het gezonder inrichten van de leefomgeving. Hiervoor biedt de gids instrumenten en werkvormen om samen te werken aan een gezonde leefomgeving. Bijvoorbeeld in het kader van de Omgevingswet die veel kansen biedt om met een gezonde inrichting van de leefomgeving aan de slag te gaan.

 • Dr John F.B. Bolte Lector Sensor Systems bij Haagse Hogeschool 06 februari 2018

  Afgelopen donderdag 1 februari sprak Dr. John F.B. Bolte zijn intreerede uit voor De Haagse Hogeschool om zijn ambt als Lector Smart Sensor Systems officieel aan te vangen. De rede had als titel “Voorkomen door voorspellen: weet wat je meet”. Hij ging hierbij in op hoe smart sensor systems mensen en apparaten kunnen helpen de juiste beslissingen te nemen. Bolte, die binnen het RIVM werkzaam is als scientific project manager, wil in zijn rol als Lector Smart Sensor Systems sensoren en sensornetwerken zo slim maken dat ze mensen en apparaten kunnen helpen de juiste beslissingen te nemen. Van het meten van allerlei gezondheidseffecten voor mensen tot het in kaart brengen van de weg voor autonoom rijdende voertuigen.

 • Antwoordformulier bevolkingsonderzoek darmkanker niet meer nodig 05 februari 2018

  Op 14 december is het antwoordformulier voor het bevolkingsonderzoek darmkanker afgeschaft. De reden daarvoor is dat door fouten met het antwoordformulier 70.000 (7%) deelnemers de ontlastingstest opnieuw moesten doen. Eén op de vijf deelnemers haakt dan af. In eerste instantie willen ze wel deelnemen, maar ze willen de test niet opnieuw doen. Vanaf nu hoeven deelnemers niet meer een antwoordformulier in te vullen en is deelname makkelijker. Deelnemers kunnen ook nog steeds hun huisarts betrekken. Via de media zijn de afgelopen weken vragen gesteld over het afschaffen van het antwoordformulier. Daarom lichten wij dit besluit toe.

 • Lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende stoffen basis voor aanscherping milieuvergunningen 02 februari 2018

  Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een lijst met 327 potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gepubliceerd. Het gaat om stoffen waarvan nog niet zeker is of ze ZZS zijn. Zodra meer gegevens over deze stoffen beschikbaar zijn, kan een deel van de potentiële ZZS als ZZS worden aangemerkt. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze potentiële ZZS uitstoten aanspreken op het voorzorgbeginsel.

 • Monitor hielprikscreening Caribisch Nederland 01 februari 2018

  Sinds 2015 wordt de neonatale hielprikscreening (NHS) ook in Caribisch Nederland uitgevoerd. In 2014 vond op Bonaire eerst een pilot plaats.

 • Monitor hielprikscreening verschenen 01 februari 2018

  Jaarlijks geeft het RIVM-CvB opdracht voor de monitor van de neonatale hielprikscreening (NHS) om de kwaliteit van het programma te bewaken.

 • Wijziging Vitaliteitsbepaling bij de NIPT 01 februari 2018

  Tot op heden moest de vitaliteit van de foetus worden vastgesteld uiterlijk 1 week voorafgaand aan de bloedafname van de NIPT. In overleg met de KNOV en NVOG (WPDT) is besloten deze vitaliteitsbepaling te laten vervallen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

 • Actualisatie draaiboek Neonatale Hielprikscreening 01 februari 2018

  Het draaiboek van de hielprikscreening is geactualiseerd.

 • PNS Congres 2018 - Grenzen (ver)leggen: mogelijkheden en dilemma`s 01 februari 2018

  Op dinsdag 17 april 2018 organiseert het RIVM een PNS-congres over recente en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de pre- en neonatale screeningen. Het congres vindt plaats in De Rijtuigenloods in Amersfoort.

 • Nieuwe PNS-webshop 01 februari 2018

  Vanaf half februari is het mogelijk om via de nieuwe webshop voorlichtingsmaterialen voor publiek en producten voor professionals te bestellen.

 • VWS besluit over uitbreiding hielprikscreening 01 februari 2018

  Op 21 december 2017 heeft Paul Blokhuis, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn besluit om de hielprikscreening gefaseerd uit te breiden van 19 tot 31 aandoeningen.

 • Nieuwe standaard voor blootstellingsschatting schoonmaakmiddelen 30 januari 2018

  Het RIVM heeft de standaard voor de blootstellingsschatting van schoonmaakmiddelen vernieuwd in de ConsExpo Schoonmaakmiddelen Factsheet. Het RIVM heeft ook een nieuwe versie van ConsExpo Web uitgebracht, de applicatie voor het schatten van blootstelling aan chemische stoffen uit consumentenproducten. ConsExpo berekent de blootstelling van consumenten aan chemische stoffen uit bijvoorbeeld verf, schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten.

 • Nieuwe test heeft geen meerwaarde bij lymeziekte van het zenuwstelsel 26 januari 2018

  Actieve ziekte van Lyme van het zenuwstelsel kun je niet aantonen met een ELISpot-test, zo stellen onderzoekers van het RIVM en het Diakonessenhuis Utrecht deze week in Journal of Clinical Microbiology. Dit is de eerste studie waarin de bruikbaarheid van een ‘cellulaire test’ geëvalueerd is op een uitgebreide, goed gedefinieerde populatie van patiënten en een controlegroep uit Nederland. Het onderzoek laat zien dat positieve Borrelia ELISpot-resultaten vaker voorkomen bij mensen die blootgesteld zijn aan de lymebacterie, maar de ELISpot-test kan geen actieve lymeziekte van het zenuwstelsel onderscheiden van een doorgemaakte lymeziekte in het verleden.

 • Integrale aanpak leefomgeving nodig voor gezondheidswinst steden 17 januari 2018

  Om de gezondheid in steden effectief te verbeteren is een integrale aanpak in de leefomgeving nodig. Dit maken de resultaten van het project GO! Utrecht van het RIVM over een gezonde leefomgeving in deze stad duidelijk. Voor de tien wijken in Utrecht worden combinaties van maatregelen voor de leefomgeving voorgesteld die extra gezondheidswinst kunnen opleveren. De voorstellen zijn afgestemd op de lokale omstandigheden en zijn weergegeven in factsheets. Maatregelen voor het milieu, de inrichting van de omgeving en de sociale samenhang zijn tegen elkaar afgewogen en vertaald naar een integrale aanpak om de gezondheid van de inwoners in de wijken te verbeteren. Zo bieden ze de gemeente handvatten om keuzes te maken.

 • Verbeteringen mogelijk bij off-labelgebruik van medicijnen 17 januari 2018

  Medicijnen kunnen worden voorgeschreven voor andere ziekten of groepen patiënten dan waar ze voor zijn goedgekeurd. Dit zogenoemde ‘off-labelgebruik’ is onder voorwaarden wettelijk toegestaan en voorziet in een medische behoefte. Maar het kan op meerdere punten beter. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Nieuwsbericht probitrelaties - 17 januari 2018

  Met dit bericht informeren wij u over een aantal actuele ontwikkelingen rond de afleiding, beoordeling en vaststelling van probitrelaties.

 • Wijziging Vitaliteitsbepaling < 1 week voorafgaand aan bloedafname NIPT per 1 februari 2018 16 januari 2018

  Tot op heden moest de vitaliteit van de foetus worden vastgesteld uiterlijk 1 week voorafgaand aan de bloedafname van de NIPT. In overleg met de KNOV en NVOG (WPDT) is besloten deze vitaliteitsbepaling te laten vervallen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

 • Start meten voortgang Circulaire Economie in Nederland 15 januari 2018

  Het rapport Circulaire Economie: Wat willen we weten en wat kunnen we meten schetst een voorstel voor een monitoringsysteem om de beoogde transitie naar een circulaire economie uit het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ te kunnen volgen.

 • Waarschuwingsdrempel voor smog wordt op 12 januari niet gehaald 12 januari 2018

  Er is op 12 januari minder luchtverontreiniging dan verwacht. De fijnstofconcentraties zijn weliswaar gestegen en de luchtkwaliteit is hierdoor matig, maar er wordt geen verdere stijging verwacht.

 • Vrijdag 12 januari smog door fijnstof verwacht 11 januari 2018

  Het RIVM verwacht vrijdag 12 januari 2018 smog door fijnstof. De hoogste concentraties zijn waarschijnlijk in de Randstad en het zuiden van Nederland. De luchtkwaliteit is dan “onvoldoende” en mogelijk lokaal “slecht”. Door het rustige weer verspreidt het stof zich nauwelijks en zullen de concentraties langzaam oplopen.

 • RIVM organiseert inloopochtend over circulaire economie 11 januari 2018

  Op donderdagochtend 18 januari organiseert het RIVM een inloopochtend over circulaire economie. Professionals en particulieren kunnen vragen stellen en nieuwe kennis opdoen. Het RIVM inventariseert hoe kennis beter kan aansluiten bij vragen uit de praktijk.

 • Onderzoek naar SCID - vanaf april 2018 11 januari 2018

  Vanaf april 2018 kunnen pasgeborenen in Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland worden gescreend op Severe Combined Immune Deficiency (SCID) via de hielprik. Dat gebeurt in het kader van de SONNET-studie. SONNET staat voor Screening Onderzoek Nederland met TRECs (T-cell receptor excision circles, kleine stukjes DNA in de T-cellen). Deze studie onderzoekt of het mogelijk is om het screenen op SCID aan de hielprikscreening toe te voegen.

 • Promotie: Nieuwe vaccinatiestrategie voor bescherming van ouderen tegen infecties 10 januari 2018

  Goedwerkende vaccinaties kunnen infectieziekten zoals longontsteking of gordelroos voorkomen. Maar op oudere leeftijd zijn deze vaccinaties vaak minder effectief. Het afweersysteem verzwakt namelijk met het ouder worden. Op dit moment is niet duidelijk op welke leeftijd het omslagpunt is van een goedwerkend afweersysteem naar een verzwakt afweersysteem. Om dat vast te kunnen stellen zijn zogenoemde markers nodig die de (naderende) kwetsbaarheid van het afweersysteem aangeven. Deze markers kunnen dan ingezet worden om ouderen tijdig te vaccineren en langdurig te beschermen. Marieke van der Heiden heeft onderzoek gedaan naar deze ‘biomarkers’ bij mensen van middelbare leeftijd. Zij promoveert vandaag bij de Rijksuniversiteit Universiteit Groningen.

 • Weinig smog door vuurwerk 01 januari 2018

  In de eerste uren van 2018 is in veel steden van Nederland smog door fijnstof gemeten. De oorzaak was de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. De luchtkwaliteit was in de steden korte tijd zeer slecht volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Door de sterke zuid-zuidwestenwind nam de ontstane luchtvervuiling snel weer af.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu