Wanneer overheden het effect van hun inspanningen voor de circulaire economie kunnen meten, helpt dit bij het verbeteren van beleid. Het meten en zichtbaar maken van resultaten is bovendien onmisbaar voor het draagvlak. Daarom werkt het RIVM aan methoden voor het meetbaar maken van de circulaire economie.

meten van effecten

Hierbij brengen we onze we onze expertise op het gebied van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid bijeen. Zo meten we niet alleen bedoelde effecten, maar ook eventuele onbedoelde effecten.

 

Het RIVM is onderdeel van een consortium dat de voortgang meet van de transitie naar de circulaire economie. We ontwikkelen indicatoren om de transitie te meten in de sectoren bouw, kunststoffen, maakindustrie, biomassa, voedsel en consumptiegoederen. We richten ons daarbij op de activiteiten en doelen in de transitieagenda’s en het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie van de rijksoverheid met maatschappelijke partners. In 2020 verschijnt de eerste rapportage van het consortium.

Methoden

Het RIVM ontwikkelt samen met partners methoden voor het meten van duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn Life Cycle impact Assessment en Safe and sustainable loops. Het model Life Cycle impact Assessment wordt wereldwijd gebruikt om de uitstoot en het grondstofgebruik van producten te bepalen gedurende de levenscyclus. Met de methoden van Safe and sustainable loops bepalen vergunningverleners de voor- en nadelen van het gebruik van afval als grondstof.

 

Naast het ontwikkelen van methodes voor het meten van de circulaire economie, brengt het RIVM bestaande methodes in kaart. Dit doen we via de websites sustainabilitymethod.com, waarbij in drie stappen duidelijk wordt welke methode het meest geschikt is voor het beantwoorden van een duurzaamheidsvraag. Daarnaast staat op de website metenvanduurzaamheid.nl een overzicht van de tools om duurzaamheid te meten.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Overheden bevorderen de circulaire economie niet alleen met beleid, maar ook middels hun eigen inkopen. Door circulair in te kopen creëren overheden kansen voor duurzame bedrijven en dragen ze bij aan de klimaatdoelen en circulaire economie doelstellingen van de overheid. RIVM meet de effecten daarvan op nationaal niveau en helpt lokale overheden bij het meten van effecten van circulair inkopen.