Nederland staat voor belangrijke maatschappelijke opgaven. Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI maatschappelijk verantwoord inkopen (maatschappelijk verantwoord inkopen)) is een beleidsinstrument om met overheidsinkopen bij te dragen aan het behalen van  maatschappelijke doelen. Het gaat dan om bijvoorbeeld nationale beleidsdoelen op gebied van klimaat en circulaire economie, en internationaal, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. 

MVI maatschappelijk verantwoord inkopen (maatschappelijk verantwoord inkopen) houdt in dat aanbestedende diensten niet alleen rekening houden met de prijs van hun inkopen, maar ook met de milieu- en sociale effecten. Deze effecten zijn ondergebracht in zes MVI-thema’s: Milieu en Biodiversiteit, Klimaat, Circulair (inclusief biobased), Ketenverantwoordelijkheid (Internationale Sociale Voorwaarden), Diversiteit & Inclusie en Social return. MVI wordt toegepast door de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en andere aanbesteding plichtige organisaties zoals onderwijs en speciale sectorbedrijven.

Het belang van MVI

De centrale en decentrale overheden, inclusief overheidsinstellingen, kopen jaarlijks gezamenlijk voor 85 miljard euro aan diensten, producten en werken in. Hiermee heeft de overheid een groot effect op de samenleving. Overheidsinkopen zijn daarom een belangrijk instrument om zowel nationaal als internationaal verantwoordelijkheid te nemen voor deze effecten. Zo wordt niet alleen de bedrijfsvoering van de overheid verduurzaamd, maar verandert het aanbod op de markt. Daardoor komen er ook meer duurzame producten beschikbaar voor niet-publieke inkopers. 

Wat doet het RIVM?

Het RIVM doet in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek naar de effecten van MVI. Met deze inzichten ondersteunen we een effectieve toepassing van MVI. Wij ontwikkelen methodieken en tools, die wij beschikbaar stellen aan overheden en andere geïnteresseerden. Het RIVM werkt nauw samen met inkopers, contractmanagers en PIANOo, het expertisecentrum voor aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Onder het motto ‘practice-what-you-preach' dagen wij onszelf uit om de adviezen die wij geven ook binnen onze eigen organisatie toe te passen. Het RIVM heeft op 24 november 2022 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) ondertekend. Hiermee committeert het RIVM zich als opdrachtgever en inkoper een duurzaam verschil te maken en haar voornemens op te nemen in een MVI-actieplan waarin concrete doelstellingen, bijbehorende acties en effectmetingen worden beschreven.

Meer informatie

Bekijk onze publicaties of mail voor vragen naar: mvi@rivm.nl.