RIVM levert achtergrondinformatie aan De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) over de giftigheid van de stof Fipronil en de mogelijke effecten ervan op de gezondheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om algemene informatie over de stof, de kenmerken van de stof en de beschikbare informatie over mogelijke gezondheidseffecten op korte en lange termijn. RIVM baseert zich daarbij op wetenschappelijke publicaties over Fipronil en de rapporten van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit)) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)).

Over Fipronil

Fipronil is een stof die gebruikt wordt in diergeneesmiddelen tegen vlooien, mijten en teken in honden en katten. Fipronil mag niet gebruikt worden bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen. Ook is fipronil in Europa toegelaten voor gebruik als gewasbeschermingsmiddel, in middelen voor zaadbehandeling. In Nederland is één middel op de markt, te gebruiken om bepaalde plantenzaden te beschermen tegen aantasting door insecten.
Daarnaast is één biocidemiddel op basis van fipronil toegelaten voor de Nederlandse markt. Dit middel mag uitsluitend worden gebruikt door professionele bedrijven bij het bestrijden van kakkerlakken. Deze bedrijven mogen het middel alleen toepassen in ruimtes waarin geen mensen of dieren komen. Zie ook de website van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctbg).

Gezondheidseffecten

De schadelijkheid van Fipronil is onder andere beschreven door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit)) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)). Deze is vooral gebaseerd op dierstudies. Na kortdurende blootstelling in proefdieren zijn nadelige effecten op het zenuwstelsel waargenomen. Langdurige blootstelling aan fipronil kan ook leiden tot schade aan de lever, schildklier en nieren. Daarnaast zijn effecten op het zenuwstelstel waargenomen in de vorm van epileptische aanvallen. Fipronil is geen kankerverwekkende stof. Van Fipronil zijn geen schadelijke effecten voor de voortplanting of de ongeborene bekend. Uit de weinige beschreven vergiftingsgevallen bij de mens, zoals bewuste overdoses, is bekend dat Fipronil kan leiden tot misselijkheid, overgeven, buikpijn, duizeligheid, en epileptische aanvallen. In het algemeen verdwijnen deze klachten weer.  Bij langdurige blootstelling aan fipronil wordt door ophoping van de stof het risico op gezondheidsschade hoger. Zwangere vrouwen en ongeboren kinderen lopen geen extra risico vergeleken met de algemene populatie.

Meer informatie

Voor informatie over Fipronil in de eieren die in beslag zijn genomen en de maatregelen die worden genomen, kunt u terecht bij  door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) . Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website van de NVWA of via 0900-03 88.