Het RIVM is betrokken bij onderzoek naar hormoonverstorende stoffen, maar ook bij de beoordeling van stoffen op hormoonverstorende eigenschappen. Ook geeft het RIVM hierover advies aan de overheid. Het RIVM heeft ook het nationaal kennisnetwerk hormoonverstorende stoffen opgezet. Bij dit netwerk zijn verschillende experts betrokken, waaronder risicobeoordelaars, wetenschappers en beleidsmakers.

In dit netwerk wordt kennis gedeeld, onder andere over hoe hormoonverstorende stoffen kunnen worden geïdentificeerd en wat mogelijke risico’s zijn van blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. Doel hiervan is om de burger te beschermen.

Onderzoek

De Europese Commissie en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)) stellen geld voor onderzoek beschikbaar. Het RIVM zit in een aantal (inter)nationale onderzoeksprojecten waarin hormoonverstorende stoffen worden onderzocht. Deze projecten richten zich op het verzamelen van gegevens en het ontwikkelen van testen om te onderzoeken wanneer een stof een hormoonverstorende stof is. Ook onderzoekt het RIVM of de wet- en regelgeving toereikend is om hormoonverstorende stoffen te identificeren en reguleren.

Projecten waar het RIVM nu bij betrokken is:

Internationale gremia en identificatie van hormoonverstorende stoffen

RIVM is betrokken bij de internationale discussies over hormoonverstorende stoffen. Denk aan discussies over hoe deze geïdentificeerd moeten worden en of welke testen en gegevens daarvoor nodig zijn en de interpretatie van resultaten. RIVM-experts nemen deel aan internationale expertcommissies over hormoonverstorende stoffen bij internationale gremia zoals European Food Standards Agency (EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit)), European Chemicals Agency (ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency)) en Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)).

 

RIVM-publicaties over hormoonverstorende stoffen: