Dit informatieblad is gemaakt naar aanleiding van vragen die het RIVM krijgt van bevoegde gezagen die een verantwoordelijkheid hebben in het stoffenbeleid. Decentrale overheden hebben behoefte aan kennis van het Europese stoffenbeleid (REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)). Daarom beschrijft dit informatieblad vooral het Europese stoffenbeleid,en de wijze waarop dit zich verhoudt tot de verantwoordelijkheden van overheden opnationaal en decentraal niveau. Specifiek gaan we in op de stof GenX. We laten in ditinformatieblad werknemers buiten beschouwing.

Download het informatieblad.

Aan het gebruik van chemische stoffen zijn risico’s verbon en voor mens en milieu. Daarom zorgt een geheel van regels voor bescherming tegen deze risico’s. Het bedrijfsleven is hierbij primair verantwoordelijk. Daarnaast hebben overheden op Europees, nationaal en decentraal niveau ieder een eigen taak. De meeste wetgeving voor chemische stoffen wordt Europees vastgesteld. De nationale overheid voert beleid om de risico’s van Zeer Zorgwekkende stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)) voor mens en milieu te minimaliseren. Decentrale overheden hebben een belangrijke taak in vergunningverlening en de monitoring van stoffen in het milieu.