De Kaderrichtlijn Water is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.

Het RIVM en de KRW Kaderrichtlijn Water (Kaderrichtlijn Water)

Het RIVM adviseert de Nederlandse overheid in de vertaling van de KRW in landelijk beleid. Dit gebeurt in overleg met provincies, waterschappen, gemeenten, stakeholders zoals de waterwinbedrijven en onderzoeksinstituten. Het RIVM adviseert over maatregelen die genomen kunnen worden, over welke stoffen relevant zijn om een norm voor vast te stellen en hoe hoog die norm dan moet zijn.

Landelijke werkgroep Grondwater

In de Landelijke werkgroep Grondwater werken de ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten en onderzoeksinstituten waaronder het RIVM samen aan de implementatie van het grondwatergedeelte van de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn. 

Internationale afstemming

Omdat de KRW uniforme eisen stelt aan de Europese landen wordt voorkomen dat vervuiling van een bovenstrooms land een probleem kan gaan vormen in een benedenstrooms land. Landen die binnen een stroomgebied liggen moeten dan ook gezamenlijk een stroomgebiedbeheersplan opstellen.

Chemische doelstellingen

De chemische doelen van de Kaderrichtlijn Water zijn vastgelegd in normen. Op Europees niveau zijn voor een aantal stoffen normen vastgesteld in de Dochterrichtlijn Prioritaire Stoffen. Nederland heeft deze lijst aangevuld met normen voor meer stoffen. Voor het grondwater zijn in de Grondwaterrichtlijn eisen voor de chemische toestand uitgewerkt.

Ecologische doelstellingen

De KRW eist dat Nederland ecologische doelstellingen formuleert. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA Foundation for Applied Water Research (Foundation for Applied Water Research)) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. Op de site van STOWA staan de actuele ecologische doelstellingen.

Drinkwater doelstellingen

De invoering van de Kaderrichtlijn Water heeft invloed op de bescherming en beschikbaarheid van drinkwaterbronnen. De KRW beoogt een ‘goede toestand’ van het water, waardoor de inspanning om het water te zuiveren wordt gereduceerd. Meer informatie over Drinkwater staat op de RIVM Drinkwater pagina.

Oude ‘waterrichtlijnen’

Al voor 2000 bestonden er verschillende Europese richtlijnen die (indirect) invloed hebben op de waterkwaliteit. Voorbeelden zijn de Nitraatrichtlijn, de Zwemwaterrichtlijn, de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Richtlijn Milieukwaliteitseisen Gevaarlijke Stoffen Oppervlaktewateren, en de Richtlijn Behandeling Stedelijk Afvalwater. De KRW integreert deze richtlijnen. Hierdoor zullen geleidelijk enkele van de oude richtlijnen vervallen.

Andere informatiebronnen