Het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit is vanaf 1993 gefaseerd opgezet door het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In 2013 is het meetnet geïntegreerd met het biologisch bodemmeetnet.

Integratie bodemchemische en bodembiologische meetnet

Het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit)) is in 2013 geïntegreerd met het biologische bodemmeetnet (BoBI).

Het geïntegreerde bodemmeetnet valt sinds 2013 onder het onderzoeksprogramma “Bodem Ecosysteemdiensten Onderzoek” (BEO) . Hierbij worden een aantal nieuwe categorieën bemonsterd, zie onderstaande tabel. Op alle locaties worden zowel biologische als chemische parameters geanalyseerd.

 

Tabel Categorieën in het nieuwe BEO Bodem Ecosysteemdiensten Onderzoek (Bodem Ecosysteemdiensten Onderzoek) monitoringprogramma 2013 - 2018

Bedrijfstype en grondsoort   

Aantal locaties 2013 - 2018

Melkveehouderij op zand (oude categorie I+II)

20

Nieuw: Biologische melkveehouderij op zand

20

Nieuw: Biologische akkerbouw op klei

20

Natuur/bos op zand

20

Akkerbouw op zand

20

Melkveehouderij op veen

20

Akkerbouw op klei

20

Melkveehouderij op klei

20

Biologische akkerbouw op zand

10

Fruitteeltbedrijven op klei

10

Half natuurlijke graslanden

10

Heide

10

Totaal aantal locaties

200