Onderzoeksbeschrijving Aanvullende Module Middelen Volwassenen

 

Doel

De aanvullende modules van de Leefstijlmonitor (LSM-A) dienen als aanvulling op de Kern van de Leefstijlmonitor (LSM-K). In deze modules worden cijfers die minder frequent dan jaarlijks nodig zijn bepaald en worden achterliggende verbanden en verklarende variabelen onderzocht.

Doelpopulatie

Personen van 18 jaar of ouder woonachtig in particuliere huishoudens in Nederland. Echter, er zijn gegevens verzameld bij personen vanaf 15 jaar vanwege internationale onderzoeksverplichtingen (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction). Voor nationale onderzoeksdoeleinden worden primair de gegevens vanaf 18 jaar gebruikt conform de kerncijfers voor het beleid van de Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZVolksgezondheid en Zorg; zie: www.staatvenz.nl).

Frequentie onderzoek

In 2016 is de aanvullende module middelen gestart. Deze module wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Sportprestatieverhogende middelen worden iedere 4 jaar nagevraagd, maar door behoefte vanuit beleid en ruimte in deze aanvullende module wordt in 2018 wederom dit onderwerp uitgevraagd. 

Data verzameling

De aanvullende module middelen betreft vragenlijst onderzoek. Er wordt maandelijks een steekproef van personen getrokken uit de Basisregistratie Personen (BRPBasisregistratie personen). De vragenlijst wordt in een "mixed-mode" design uitgevoerd. Eerst worden steekproefpersonen benaderd om via internet deel te nemen (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing). Non-respondenten worden herbenaderd voor een telefonisch interview (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing) of voor een ‘face-to-face’ interview (CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing). In de documentatie over de dataverzameling worden de steekproeftrekking en benaderingsstrategie uitgebreid toegelicht per onderzoeksjaar (zie documenten in de rechterkolom van de webpagina).

In de rechterkolom op deze pagina vindt u tevens de vragenlijsten van de aanvullende module bewegen en ongevallen per onderzoeksjaar. Wanneer er een aanpassing aan de vragenlijst is gedaan tijdens de dataverzameling, dan is dit aangeduid met versie B. De wijzigingen staan in die versie van de vragenlijst beschreven. Wanneer van toepassing staat dit ook beschreven in de documentatie over de dataverzameling.   

Respons

 Van de uitgezette steekproef respondeert ongeveer 50-60%. Het aantal respondenten per onderzoeksjaar bedraagt ongeveer 10.000. Voor een uitgebreid respons overzicht zie de documentatie dataverzameling.

Weging

Voor verschillen tussen de samenstelling van de netto steekproef en de totale bevolking wordt een correctie toegepast door middel van een wegingsfactor gebaseerd op de kenmerken geslacht, leeftijd, herkomst, burgerlijke staat, stedelijkheid, provincie, landsdeel, huishoudgrootte, inkomen, vermogen en enquêteseizoen. Dit staat uitgebreid beschreven in de documentatie in de rechterkolom op deze webpagina "Weging LSM-A Middelen 2016 en 2018".

Vergelijking LSM-K en LSM-A

De Gezondheidsenquête (GE, onderdeel van de LSM-K) verzamelt jaarlijks gegevens voor indicatoren van middelengebruik, zoals de prevalentie van roken. Dergelijke vraagstellingen worden ook in de LSM-A middelen gesteld. Ten behoeve van het diepgaandere onderzoek wijken de vraagstellingen soms iets af van de Gezondheidsenquête. In de documentatie in de rechterkolom op deze webpagina vindt u een overzicht met het verschil in vraagstellingen tussen aanvullende module leefstijlmonitor middelen en Gezondheidsenquête 2016 "Vergelijking LSM-A Middelen 2016 met GE". Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het verschil in onderzoeksopzet en zijn resultaten voor deze overeenkomstige vraagstellingen vergeleken. Voor 2018 wordt deze informatie toegevoegd wanneer deze beschikbaar is.