Jaarlijks verspreiden zich in Nederland naar schatting 790 ton microplastics vanuit verf naar het milieu. De overheid kan de uitstoot naar water onder anderen terugbrengen door het stimuleren van maatregelen bij scheepswerven en jachthavens. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld een wettelijke garantietermijn op schilderwerk en voorlichting over het spoelen van kwasten onder de kraan. Deze en andere mogelijke maatregelen staan in het RIVM-rapport ‘Potential measures against microplastic emissions to water’.

Verfdeeltjes bestaan voor een groot deel uit polymeren. Als verf slijt of afgeschuurd wordt, of als kwasten onder de kraan worden uitgespoeld, komen microplastics in het milieu.
 
Het overgrote deel van de uitstoot van microplastics vanuit verf komt van de bouw. Deze verf is aangebracht door zowel professionele schilders als doe-het-zelvers. Microplastics uit de bouw komen met name in de bodem en het riool terecht. De directe uitstoot naar het oppervlaktewater van verf op gebouwen is beperkt. 
 
Bij de werkzaamheden op scheepswerven komen vaak microplasticvezels direct in het oppervlaktewater terecht. Bij scheepswerven kan dan ook de meeste winst worden behaald bij het terugdringen van microplastics uit verf naar water: 9 tot 90 ton per jaar. Ondanks dat er al veel maatregelen zijn genomen om schoon te werken, kan de verspreiding naar water nog verder worden teruggedrongen. De vorming van verfdeeltjes wordt hiermee echter niet voorkomen. 
 
 
Een preventieve maatregel die het vrijkomen van  verfdeeltjes wèl vermindert is het verlengen van de levensduur van schilderwerk, bijvoorbeeld door een wettelijke garantietermijn in te stellen. Hierdoor wordt gestimuleerd dat tijdens bouw en onderhoud rekening wordt gehouden met àlle aspecten die bijdragen aan een langere levensduur, zowel de kwaliteit van de verf als de voorbehandeling van de ondergrond. 

Niet door het riool

Een andere maatregel die overheden kunnen nemen om de uitstoot van plastic uit verf naar het milieu te verminderen, is voorlichting over het reinigen van kwasten. Verven op waterbasis en op oliebasis zijn chemische producten en moeten niet door het riool gespoeld worden. Toch is dit nog steeds een gangbare werkwijze in Nederland. 
 
Naast de bovengenoemde maatregelen, kan de overheid het verminderen van de emissie van verfdeeltjes naar water stimuleren door:
  • Het beschikbaarstellen van een onderzoekssusbsidie naar afbraak van verf, 
  • Het ondersteunen van een regeling om oude schuurmachines te vervangen door nieuwe schuurmachines, die veel meer stof afvangen, 
De maatregelen leiden ook tot emissiereductie van andere stoffen die in verf voorkomen zoals kleurstoffen, UV ultraviolet (ultraviolet)-adsorberende stoffen, vulstoffen en biociden. De effectiviteit van maatregelen om de emissie van microplastics terug te dringen is onzeker, omdat die afhangt van de manier waarop de maatregel wordt uitgevoerd.