Wetenschappers publiceren in rap tempo nieuwe inzichten over het microplasticsprobleem. Toch is er nog veel onbekend over de gevolgen van microplastics voor mens en milieu. Beleidsmakers realiseren zich dat maatregelen nodig zijn voordat alle kennishiaten worden gevuld. Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom kennis en beleid.

Europees Parlement stelt manieren voor om recyclen van plastic te stimuleren

Het Europees Parlement heeft met grote meerderheid een resolutie aangenomen met voorwaarden voor een goede circulaire economie voor plastic:

  • EP-leden willen een verbod op microplastics in cosmetische producten en oxo-afbreekbaar plastic
  • Zij stellen dat kwaliteitsnormen nodig zijn voor gerecycled plastic
  • Ook stellen zij dat prikkels nodig zijn voor het inzamelen van zwerfvuil op zee

De leden pleiten voor een interne markt voor gerecycled plastic en komen met voorstellen voor het tegengaan van zwerfvuil op zee. Lees meer.

Heldere definities en standaarden nodig voor recycling

Landen en bedrijven hanteren eigen standaarden en definities voor recycling en hergebruik. Hierdoor ontstaat verwarringen en verkeerde of verschillende percepties. Dit hiaat komt naar voren in RIVM-rapport ‘Evaluatie programma Van Afval naar Grondstof (VANG) 2014 – 2016’. Door de EU Europese Unie (Europese Unie) zijn inmiddels (aangescherpte) definities voor recycling, hergebruik en reparatie uitgebracht. Lees meer.

Vul de RIVM vragenlijst in over microplasticvezels uit kleding

RIVM verkent de problematiek van microplasticvezels die vanuit wasmachines, via het riool in het milieu terechtkomen. Als onderdeel van deze verkenning vragen we betrokken burgers en stakeholders welke risico’s en oplossingen zij zien voor deze problematiek. Dit doen wij middels een vragenlijst en een stakeholdersbijeenkomst. Lees meer.

Plastic belangrijk aandachtspunt in circulaire economie

Het beter omgaan met plastic is een essentieel onderdeel van de overgang naar een circulaire economie. Daarom gaat de Kamerbrief die staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat over circulaire economie voor een belangrijk deel over plastic. Het gaat hierbij zowel om het tegengaan van de negatieve impact van plastic producten op het milieu als het tegengaan van plasticgebruik. Lees meer.

RIVM rapport over maatregelen tegen microplastics 

Microplastics zijn plastic deeltjes die kleiner zijn dan 5 millimeter; deze kunnen door het gebruik van producten van plastic of rubber in het milieu terechtkomen (oppervlaktewater, bodem en lucht). Er zijn nog veel onzekerheden over de effecten van microplastics voor mens en milieu. Daarom worden uit voorzorg maatregelen ontwikkeld die de emissies van microplastics kunnen verminderen. Het RIVM heeft de voor- en nadelen van 17 mogelijke maatregelen op een rij gezet. Lees meer.

Vermindering van microplastics door bandenslijtage

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een Kamerbrief toegezegd: ‘Het kabinet zorgt dat de automobilist informatie krijgt over banden en bandenspanning. Het promoten van een systeem waarmee elke automobilist de spanning van zijn autobanden kan controleren, is daarbij een mogelijkheid. Deze maatregel heeft namelijk het grootste reductiepotentieel.’ Nederland zal zich inzetten voor gezamenlijke Europese actie met betrekking tot een norm voor slijtage en een bandenlabel. Lees meer.

Aanpak lekkage van pre-productie plastics nog niet effectief

Er zit een gat tussen de ambities en de daadwerkelijke aanpak van lekkage van pre-productie plastics (pellets) naar het milieu. Sommige bedrijven nemen vrijwillig maatregelen. Dit blijft mensen werk en maatregelen zijn relatief duur. Daarnaast ontbreken eenduidige eisen in de milieuvergunningen en handhaving daarop. De Europese Unie heeft in de EU plastic strategy maatregelen aangekondigd. Nederland ondersteunt de Europese plastic strategy. Lees meer.

Mogelijkheden om verspreiding van microplastic uit verf te verminderen

Jaarlijks verspreiden zich in Nederland  naar schatting 790 ton microplastics vanuit verf naar het milieu. De overheid kan de uitstoot naar water onder anderen terugbrengen door het stimuleren van maatregelen bij scheepswerven en jachthavens. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld een wettelijke garantietermijn op schilderwerk en voorlichting over het spoelen van kwasten onder de kraan. Deze en andere mogelijke maatregelen staan in het RIVM-rapport ‘Potential measures against microplastic emissions to water’. Lees meer.

Rubbergranulaat op kunstgrasvelden milieubelastend

Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan schadelijk zijn voor het milieu in de directe omgeving van de velden. Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terecht komen in de grond om de velden heen (de bermgrond) en in de bagger in sloten. Dat is slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast. Spelende kinderen en huisdieren die per ongeluk bermgrond binnenkrijgen lopen geen gevaar. Om het milieu te beschermen, beveelt het RIVM maatregelen aan om te voorkomen dat rubberkorrels op de bermgrond terechtkomen, en dat stoffen via het drainagewater weglekken naar sloten. Lees meer.