Effecten inrichting leefomgeving

(Her)inrichting van de leefomgeving kan risicofactoren voor de gezondheid met zich meebrengen. Zo kan de aanleg van een nieuwe weg lokaal tot een toename van de luchtverontreiniging of geluidbelasting leiden, terwijl dit elders wordt verminderd door minder verkeer op die locatie. De aanleg van een park in de buurt kan bijvoorbeeld een positief effect hebben op bewegen en daarmee op de gezondheid van omwonenden.

Dergelijke maatregelen beïnvloeden de omgeving en daarmee vaak ook de gezondheid. Dit kan zowel positief als negatief en direct als indirect zijn, wat het lastig maakt om de gevolgen voor de gezondheid van verschillende beleidsmaatregelen in de leefomgeving te vergelijken, wegen en prioriteren.

Afwegen beste omgevingsmaatregel

Prioriteren vereist een afweging van vele en ongelijksoortige factoren. Voorbeelden van die factoren zijn normen en grenswaarden die niet mogen worden overschreden, bezorgdheid en angst bij mensen voor nieuwe milieuproblemen, een ruimtelijke verdeling van lasten en lusten van verontreinigende maatregelen, gezondheidskosten en media-aandacht. Hoe slecht de situatie is voor de gezondheid, is een belangrijke factor bij de afweging.

Door het integrale karakter kunnen MGR MilieuGezondheidsRisico-tool (MilieuGezondheidsRisico-tool)-scores vergeleken worden voor verschillende beleidsmaatregelen. Zo kan de ‘meest positieve variant’ voor de gezondheid worden geïdentificeerd.