30. Aantal gebiedscoalities dat meedoet met innovatieprogramma Langer thuis-inclusieve wijk

24

Bron: Platform 31
Jaar: 2019

Beschrijving

Op peildatum 10 mei 2019 zijn 24 gebiedscoalities geselecteerd voor deelname aan het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk. De coalities bestaan uit gemeenten, corporaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en vertegenwoordigers van bewoners. Zij worden gedurende twee jaar begeleid bij het realiseren van hun ambities.

In twee kennisgemeenschappen wordt besproken hoe de innovatiethema’s uit te diepen en een aanpak uit te kunnen testen in de eigen praktijk. In een vijftal bijeenkomsten van de kennisgemeenschappen worden ervaringen uitgewisseld, wordt wetenschappelijke kennis ingebracht en presenteren best practices elders uit het land hun aanpak.

Het programma levert kennis, inzicht en praktijkvoorbeelden op voor beleid-, strategische en procesprofessionals van gemeenten, corporaties, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en bewonersinitiatieven verbonden aan een gebiedscoalitie.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 3 van actielijn 3: Ertoe bijdragen dat minder mensen in een ongeschikte woning wonen.

Verdieping

Figuur 1 laat de geografische spreiding zien van de 24 deelnemende gebiedscoalities, ingetekend op gemeenteniveau. Uit de eerste gesprekken blijkt dat coalities vooral aan de slag willen met de volgende vraagstukken:
1.Nieuwe woonvormen voor senioren: in nieuwbouw maar ook in de bestaande woningvoorraad.
2.Hoe verduurzamen we de bestaande voorraad en passen we technologie toe?
3.Hoe ondersteun je ontmoeting in de wijk en welke fysieke omgeving faciliteert goed samen leven in de wijk?
4.Hoe kom je met elkaar tot een gedragen aanpak binnen ‘woning-corporatiewijken’ met stapeling van sociale en zorgproblematiek?
5.Hoe kunnen we goed met bewoners samenwerken; hoe maken we het thema urgent en krijgen we een gedeelde opgave en aanpak?

Figuur 1: Geografische spreiding gebiedscoalities in het innovatieprogramma Langer thuis-inclusieve wijk.

Referenties

Platform 31. Langer thuis: van seniorenhub en het virtuele verzorgingshuis 2.0. 9-5-2019.