6. Het aantal concrete afspraken in de regio over de manier waarop inkopende partijen beter kunnen samenwerken

Beschrijving

In oktober 2018 hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten ( VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten (Vereniging Nederlandse Gemeenten)) in een bestuurlijk overleg met VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) toegezegd om gezamenlijk te komen tot een landelijk dekkende samenwerkingsstructuur, om in elke regio de samenwerking op zorg en ondersteuning te bevorderen. Zij ontwikkelen daarvoor een
samenwerkingsagenda met de bedoeling om gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen bij het maken van regionale afspraken, over ouderen, ggz geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg) en preventie. De werkstructuur is sinds 1 januari 2020 operationeel. De voortgang van deze samenwerking wordt gevolgd via een monitor, het zogenoemde ‘venster op de
samenwerking’. De uitkomsten van de eerste uitvraag worden eind juni 2020 gepresenteerd. 

De resultaten van het ‘venster op de samenwerking’ worden opgenomen in de derde
Monitor Langer Thuis.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking doelstelling 2 van actielijn 1: Professionals werken als een team rondom een oudere met een complexe zorgvraag en leveren afgestemde zorg op maat.

Verdieping

Goede samenwerking tussen deze partijen met betrekking tot het maken van regionale afspraken, rond bijvoorbeeld de inkoop, is van belang voor het creëren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod, dat goed is afgestemd op de individuele (sociale en medische) behoeften en wensen van ouderen. Zo worden ouderen in staat gesteld thuis te wonen zo lang het kan en ze dit willen.

Om gemeenten te helpen bij de regionale samenwerking onderling en met zorgverzekeraars en zorgkantoren wordt er een ondersteuningsstructuur opgericht. Dit houdt in dat in iedere regio een regiosecretaris wordt aangesteld die samen met de bestuurlijke trekker verantwoordelijk is voor het proces van samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor in de regio en de voortgang van de totale samenwerkingsagenda. Verder faciliteert de ondersteuningsstructuur kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering tussen de regio’s. Daarnaast wordt er door de G40 een leer- en experimenteerprogramma opgezet. Hierin wordt een modelscan ontwikkeld waarmee de regionale opgave op het gebied van ouderen, ggz en preventie in beeld kan worden gebracht en vertaald kan worden in een samenwerkingsagenda van gemeenten en zorgverzekeraars. Regio’s kunnen de modelscan gebruiken om in de eigen regio de opgaven in beeld te brengen.

Referenties

Kamerbrief over bekostiging en toekomstperspectief voor de wijkverpleging, 14-5-2019.
Zorgverzekeraars Nederland en Vereniging Nederlandse gemeenten. Werkstructuur voor
zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten in de regio. Maart 2019.