25. Het aantal lokale pilots dat is opgestart naar aanleiding van het programma Samen Ouder Worden

38

Bron: NOV Nederlandse Orthopaedische Vereniging (Nederlandse Orthopaedische Vereniging)
Jaar: 2019

Monitor 2019: 19

Beschrijving

In het kader van het programma Samen Ouder worden zijn er 38 lokale pilots opgestart, in totaal op 35 plekken in Nederland (figuur 1). Ambitie van dit programma is dat ouderen met kwaliteit van leven en zinvol oud kunnen worden. In deze 38 pilots wordt aan deze ambitie gewerkt, samen met ouderen en met/door vrijwillige inzet. Medewerkers van elf deelnemende (landelijke) vrijwilligersorganisaties geven aan deze ambitie lokaal sturing, samen met Vereniging NOV Nederlandse Orthopaedische Vereniging (Nederlandse Orthopaedische Vereniging). In totaal worden 40 lokale trajecten opgestart, naar verwachting worden in september 2020 worden de laatste twee lokale trajecten opgestart. Zingeving is een belangrijke rode draad in het programma. Een belangrijk uitgangspunt in het programma is dat er niet óver ouderen wordt gepraat, maar mét ouderen in gesprek wordt gegaan. Ook met ouderen die niet tot ‘the usual suspects’ behoren. Deze inzet leidt tot (nieuwe) vormen van ouderenparticipatie, netwerkversterking en empowerment van ouderen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 3 van actielijn 2: Samenwerking formele en informele zorg versterken.

Verdieping

Samen Ouder Worden heeft gedurende 2019 steeds meer vaart, focus en verbinding gekregen. Lokaal is er een aantal eerste resultaten zichtbaar, met name op het vlak van coalitievorming en het ontwikkelen van een gezamenlijke ambitie of agenda. Daarnaast zijn er op diverse locaties waar in maart/april 2019 is gestart eerste (aanzetten tot) nieuwe activiteiten tot stand gekomen.

Het programma Samen Ouder Worden is een programma waarin samen wordt ontdekt wat werkt. Het programma brengt de programmamedewerkers in situaties waarin zij (veel) leren en ontwikkelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vraagstukken als: hoe kan er beter worden aangesloten op behoeften van ouderen? Hoe kan het samenspel tussen de formele en de informele zorg beter worden ingericht? In het najaar van 2020 wordt voor het eerst de lokale monitor uitgezet om te zien wat lokaal werkt.
Universiteit voor Humanistiek (UvH) doet promotieonderzoek naar betekenisvol contact tussen vrijwilliger en thuiswonende ouderen. De (eerste) resultaten van beide zullen in de derde monitor Langer Thuis (juni 2021) verwerkt worden.

Figuur 1: Gemeenten met lokale pilots binnen het programma Samen Ouder Worden.

Gemeenten met lokale pilots binnen het programma Samen Ouder Worden.

Referenties

Vereniging NOV. Samen ouder worden. Waarde toevoegen door vrijwillige inzet. Mei 2020.