9. Het percentage regionale coördinatiefuncties met vier werkende functionaliteiten voor zorgvormen met tijdelijk verblijf

75%

Bron: Zorgverzekeraars Nederland, Actiz
Jaar: 2020

Monitor 2019: 49%
Monitor 2020: -- %

Monitor 2020 ten opzichte van 2019

In deze monitor wordt een nieuw cijfer gepresenteerd, gebaseerd op gegevens uit 2020 die pas beschikbaar kwamen na publicatie van de tweede monitor.

Beschrijving

Op peildatum 31 mei 2020 heeft 75% van de 40 regionale coördinatiefuncties in 30 Wlz-regio’s goedlopende coördinatiefuncties voor zorgvormen met tijdelijk verblijf. Goedlopend is daarbij gedefinieerd als vier werkende functionaliteiten:
1. triage
2. beschikbaarheid & bereikbaarheid
3. monitoring & evaluatie
4. kwaliteit & effectmeting

Dit is gebaseerd op een uitvraag door Zorgverzekeraars Nederland en Actiz onder alle 43 regionale coördinatiefuncties in alle 31 Wlz-regio’s. Daarop hebben 30 regionale coördinatiefuncties verspreid over 30 Wlz-regio’s gereageerd (70%). In 2019 reageerden 39 regionale coördinatiefuncties (91%). Voor de regionale coördinatiefuncties die niet reageerden in 2020, is aangenomen dat de informatie uit 2019 nog geldig is. Op peildatum 31 mei 2020 waren daarmee gegevens beschikbaar van 40 regionale coördinatiefuncties.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 4 van actielijn 1: De doorstroom van en naar tijdelijk verblijf soepel laten verlopen.

Verdieping

Er is een landelijk dekkend netwerk van regionale coördinatiefuncties voor eerstelijnsverblijf (ELVeerstelijnsverblijf). Het doel is dit door te ontwikkelen tot een netwerk van regionale coördinatiefuncties voor alle zorgvormen met tijdelijk verblijf (niet medisch-specialistisch), zoals ELV, Wlz‐crisiszorg, geriatrische revalidatiezorg en Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)-spoedzorg. Dit netwerk faciliteert goede zorg aan oudere patiënten en vermindert de druk op de SEH Spoedeisende Hulp (Spoedeisende Hulp) en ziekenhuiscapaciteit (bij opnames). Daarbij is het belangrijk dat iedere regio in ieder geval de landelijk vastgestelde functionaliteiten uitvoert om, vervolgens, de verdere verbreding te realiseren.

Van de respondenten coördineert inmiddels ruim 80% drie of meer zorgvormen. De regionale coördinatiefunctie richt zich naast eerstelijnsverblijf vrijwel altijd ook op Wlz-crisisbedden (95%) en geriatrische revalidatiezorg (80%). De verbreding neemt ook toe op de inzet van Wmo-respijt- of Wmo-spoedzorg (van 9 naar 12 regio’s), wijkverpleging (van 9 naar 10) en/of op verblijf voor triage, observatie, covid-zorg of acute ggz geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg) (van 8 naar 10).

Referenties

Ministerie van VWS. Tweede voortgangsrapportage programma Langer Thuis. 9 november 2020.
Actiz / Zorgverzekeraars Nederland. Functionaliteiten regionale coördinatiefunctie. 24 april 2019.