23. Het aantal lokale pilots dat is opgestart naar aanleiding van het programma In voor Mantelzorg

27

Bron: In voor Mantelzorg  (Movisie/Vilans)
Jaar: 2021

Monitor 2019: nvt
Monitor 2020: 11

Beschrijving

In 27 pilots (10 lerende praktijken, 12 werkplaatsen respijtzorg, 5 praktijkversnellers) werken organisaties uit zorg, welzijn en gemeenten uit een regio samen bij de aanpak van hun vraagstukken op het gebied van samenwerking met en voor mantelzorgers (figuur 1). De 10 lerende praktijken hebben van september 2019 tot april 2021 elk 3 tot 5 onderwerpen uitgekozen waar zij mee aan de slag gaan. Op elk onderwerp worden in de praktijk één of meer experimenten uitgevoerd, in totaal 33 experimenten. De werkplaatsen en praktijkversnellers zijn kleinschaligere, kortdurende trajecten. In de 12 werkplaatsen respijtzorg hebben mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in zorg, welzijn en gemeenten samengewerkt. Van mei 2020 tot januari 2021 bouwden zij aan het versterken van de lokale samenwerking rondom respijtzorg, met support van MantelzorgNL. De 5 praktijkversnellers voeren van december 2020 tot oktober 2021 experimenten uit op twee tot drie onderwerpen. 

‘In voor mantelzorg-thuis’ draagt bij aan een betere ondersteuning van mantelzorgers van ouderen in de thuissituatie, zodat zij het zorgen langer kunnen volhouden. Hierbij wordt ingezet op een betere lokale samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeente. Evenals op meer samenwerking tussen ouderen, beroepskrachten en mantelzorgers en vrijwilligers. Uit deskresearch en panelgesprekken zijn drie prangende vragen van mantelzorgers naar voren gekomen:
1. Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?
2. Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?
3. Hoe geef ik op een goede manier zorg en ondersteuning aan mijn naaste?

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 3 van actielijn 2: Samenwerking formele en informele zorg versterken.

Verdieping

Bereik
Met het programma In voor Mantelzorg Thuis zijn meer dan 21.000 professionals, vrijwilligers en mantelzorgers bereikt. In de pilots hebben tot nu toe 230 deelnemers uit 173 organisaties samengewerkt, hiermee zijn 1.900 mensen bereikt. Online, via de website www.invoormantelzorg.nl, zijn van 1 juli 2019 t/m 31 maart 2021 26.185 bezoeken gebracht (door 18.739 unieke bezoekers). Via social media zijn gemiddeld zo’n 2.500 mensen per maand mensen bereikt. Daarnaast hebben bijeenkomsten plaats gevonden om de kennis die in het programma is opgedaan, in het werkveld te verspreiden. Aan deze bijeenkomsten hebben 360 mensen deelgenomen. Ook zijn landelijke stakeholders bereikt door middel van informatiebijeenkomsten.

Kennis delen
De laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis zijn het fundament. De kennis uit de pilots worden verspreid, zodat meer organisaties ervan kunnen profiteren. Het verspreiden gebeurt via bijeenkomsten, publicaties, infographics, tools, werkvormen, video’s, artikelen en blogs. De kennis wordt ook gedeeld in 6 digitale magazines op verschillende thema’s: samenwerken met mantelzorgers, samenwerken met professionals, samenwerken tussen organisaties, draagkracht en draaglast, respijtzorg en digitale samenwerking. Daarnaast worden 6 webinars georganiseerd over dezelfde thema’s.

Figuur 1: Spreiding van de 27 pilots.

Referenties

Movisie/Vilans. In voor mantelzorg. Juni 2021.