32. Het aantal toegekende subsidie aanvragen Stimuleringsregeling  Wonen en Zorg

87

Bron: RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Jaar: 04-2019 t/m 04-2021

Monitor 2019: nvt
Monitor 2020: 24

Beschrijving

Op peildatum 1 mei 2021 zijn er in totaal 87 subsidies verleend voor aanvragen in het kader van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).

De SWZ helpt initiatiefnemers bij de financiering van innovatieve woonvormen die wonen,ondersteuning en eventueel zorg combineren. Er is onder senioren namelijk een groeiende behoefte aan geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. Alleen blijft het huidige aanbod hiervan nog sterk achter bij de vraag. Ook vormt de financiering een belangrijk knelpunt bij de ontwikkeling en realisering.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 1 van actielijn 3: Het in beeld brengen van de lokale woonopgave voor ouderen.

Verdieping

De SWZ verleent subsidies op basis van 3 fasen:
1. initiatieffase
2. planontwikkelfase
3. bouw- en nafinancieringsfase

Voor fase 1 is jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar; voor fase 2 jaarlijks een bedrag 15 miljoen euro; en voor fase 3 geldt voor 2021 een borgstellingsplafond van 100 miljoen euro. In tabel 18 staat een overzicht van toegekende aanvragen naar jaar en fase. Ten behoeve van de 82 toegekende aanvragen uit de initiatieffase is tot en met de peildatum een bedrag gemoeid van 1,4 miljoen euro. Voor de planontwikkelfase is tot en met april 2021 een bedrag verleend van 649.483 euro (4,3% benut van het totaal). Voor de bouw- en nafinancieringsfase is een borgstellingslening verstrekt van 577.500 euro.

Tabel 1: Overzicht van toegekende SWZ aanvragen naar fase en jaar.

Aanvragen per fase 2019 2020 2021 Totaal
1. Initiatieffase 11 45 26 82
2. Planontwikkelfase nvt 3 1 4
3. Bouw- en nafinancieringsfase nvt 1 0 1

Referenties

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Stimuleringsregeling Wonen en Zorg. Den Haag. Mei 2020.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voorlopige cijfers over subsidies verleend in het kader van SWZ. Den Haag. Mei 2021.