Het RIVM presenteert een aantal mogelijkheden voor de aanpassing van de beoordeling van grondwaterkwaliteit. Deze aanpassing is nodig om de beoordeling van grondwater goed te laten aansluiten bij de nieuwe Omgevingswet. De zorg voor de kwaliteit van het grondwater valt nu nog onder de Wet bodembescherming, maar gaat in de toekomst deel uitmaken van die Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt staande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Een voorbeeld van een verbetering is het actualiseren van de beoordelingsmethode. Dit zorgt voor een goede aansluiting bij de doelen en verplichtingen vanuit Europa. Ook is geconstateerd dat de stoffenlijsten voor normen van gerelateerde milieudomeinen, zoals voor bodem en oppervlaktewater, onderling verschillen. Hierin zou meer samenhang moeten komen.

Ook wordt geadviseerd om meer aandacht te geven aan de beoordeling van de kwaliteit van grondwater in gebieden waar drinkwater wordt gewonnen. Het RIVM stelt voor om bij beoordeling van de chemische kwaliteit van grondwater een nieuw model te gebruiken. Met dit model kan het risico van verontreiniging voor de winning van drinkwater berekend worden.