Grondstoffen en producten uit de chemische industrie worden onder andere via het spoor vervoerd. Deze grondstoffen en producten kunnen brandbaar en giftig zijn, wat risico’s met zich meebrengt voor de omgeving. Het RIVM adviseert om de rekenmethode te actualiseren. Deze rekenmethode wordt gebruikt om risico’s voor de omgeving in te schatten.

Het Nederlandse beleid voor veilig vervoer van gevaarlijke stoffen en omgevingsveiligheid maakt gebruik van een rekenmethode om de omgevingsrisico’s in te schatten. De huidige rekenmethode is ontwikkeld in de jaren ‘90 op basis van de toen beschikbare informatie over ongevallen en het spoorsysteem. De rekenmethode is verouderd en daarom adviseert het RIVM in dit onderzoek om de rekenmethode te actualiseren, gebaseerd op recente, representatieve ongevalsgegevens. 

Voor dit onderzoek is gekeken naar grote ongevallen die in de afgelopen dertig jaar in Europa hebben plaatsgevonden. De ongevalsgegevens zijn verzameld, geanalyseerd en vertaald naar de Nederlandse situatie. De nieuwe inzichten in het rapport leiden, samen met de eerder voorgestelde actualisatie van de voorbeeldstoffen, tot een verbeterde inschatting van de risico’s van het Basisnet spoor. Als volgende stap moeten de consequenties hiervan in kaart worden gebracht. Het RIVM zal daarna in overleg met het ministerie de voorgestelde verbeteringen vastleggen in de rekenmethode. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is tot stand gekomen in samenwerking met adviesbureau AVIV en een aantal deskundigen van adviesbureaus, bedrijven, omgevingsdiensten en ProRail.