Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor is het Basisnet van kracht (zie ook de pagina vervoer gevaarlijke stoffen nationaal). Het Basisnet geeft de risicoplafonds aan waaraan het transport moet voldoen en geeft de beperkingen in de ruimtelijke ordening. Risicoberekeningen worden uitgevoerd om te bepalen of het transport binnen de risicoplafonds blijft, om de risicoplafonds te bepalen bij nieuwe infrastructuur en bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bij transportroutes.

De risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen worden berekend met de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) en het rekenprogramma RBMII (RisicoBerekeningsMethodiek II).

De Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) beschrijft de rekenmethoden voor het uitvoeren van een risicoberekening van vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water. Het hoofddocument beschrijft kort de wet- en regelgeving met betrekking tot omgevingsveiligheid, voor zover van belang voor de toepassing van de rekenmethode HART, en de benodigde modelparameters en invoergegevens. Het achtergronddocument geeft o.a. vuistregels en de beschrijving van de modellen.

Het rekenprogramma RBMII is ontwikkeld door AVIV.

HART en RBMII zijn nog niet geschikt om berekeningen uit te voeren voor vaarwegen met meer dan 10% zeevaart. Hiervoor moet het ‘Protocol Zee- en binnenvaart op vaarwegen met meer dan 10% zeevaart’ gebruikt worden. Een rekentool is hiervoor in ontwikkeling.