Wanneer de huidige ontwikkeling van drinkwatergebruik wordt doorgetrokken, heeft Nederland in 2040 voldoende productiecapaciteit om in de drinkwaterbehoefte te voorzien. Om voorbereid te zijn op tekorten die mogelijk ontstaan bij een scenario van ‘maximale vraag’ zijn echter maatregelen nodig. Dit blijkt uit berekeningen van het RIVM, waarmee drie toekomstscenario’s zijn uitgewerkt.

Een voorbeeld van een oplossing voor een mogelijk tekort aan drinkwater is de inzet van ‘strategische grondwatervoorraden’. Hiervoor is in beeld gebracht waar zich in Nederland grondwatervoorraden bevinden die in potentie geschikt zijn voor de productie van drinkwater.

Andere mogelijkheden zijn minder water gebruiken, meer water oppompen bij bestaande drinkwaterwinningen, of meer leveringen van gebieden met overschotten naar gebieden met tekorten. De geboden oplossingen zouden gedetailleerder moeten worden uitgewerkt om te kunnen inschatten in welke mate ze kunnen bijdragen aan de noodzakelijke extra capaciteit.

Trendscenario

De drinkwaterbedrijven gaan ervan uit dat zij in 2040 beschikken over een productiecapaciteit van circa 1360 miljoen kubieke meter per jaar. Dit is voldoende om te voldoen aan de te verwachten vraag naar drinkwater volgens het zogenaamde trendscenario.

In dit scenario is de ontwikkeling van de afgelopen decennia doorgetrokken naar de toekomst en wordt uitgegaan van een lichte stijging (circa 3 procent) van de vraag naar drinkwater. In dat geval blijkt er op landelijke schaal een reserve beschikbaar van circa 20 miljoen kubieke meter per jaar. Deze reserve is niet evenwichtig verdeeld: bij sommige drinkwaterbedrijven zijn er tekorten, andere beschikken wel over reserves.

Maximale vraag

Bij het scenario met de maximale vraag is er in 2040 een landelijk tekort van circa 300 miljoen kubieke meter per jaar, als er geen maatregelen worden genomen. Dat is circa 20 procent van de te verwachten productiecapaciteit in 2040. De tekorten treden dan bij alle bedrijven op.

Het RIVM heeft voor drie toekomstscenario’s de vraag naar drinkwater in 2040 berekend en geïnventariseerd  in hoeverre er voldoende productiecapaciteit is om aan die vraag te voldoen. Er blijkt alleen een tekort op te treden bij het scenario met de maximale vraag.
Deze verkenning is aangekondigd in de Beleidsnota Drinkwater en levert informatie voor de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Wat de kans op de scenario’s is en welke concrete gevolgen ze hebben, is niet in dit onderzoek meegenomen.