Veld met zonnepanelen op rij

Er komen bij een brand met zonnepanelen niet meer gevaarlijke stoffen vrij dan bij een gewone brand. Wel kunnen scherpe deeltjes van zonnecellen op de grond terechtkomen. In een weiland kan dit schadelijk zijn voor grazende dieren. Het RIVM beveelt aan om uit voorzorg landelijke afspraken te maken over het opruimen van scherfdeeltjes.

Er liggen steeds meer zonnepanelen op gebouwen en bedrijven in Nederland. Als zo’n gebouw in brand vliegt, kunnen ook de zonnepanelen mee verbranden. Het RIVM heeft met experimenten onderzocht of een brand met zonnepanelen effect heeft op de gezondheid van mens en dier.

Scherven

De zonnecellen in zonnepanelen zijn erg dun en licht. Daardoor breken ze bij brand makkelijk. Deze scherven kunnen op grote afstand van de brand terecht komen. In de praktijk speelt dit alleen bij branden in grote gebouwen. Ook de weersomstandigheden, zoals de windsterkte en -richting beïnvloeden hoe ver scherven zich kunnen verspreiden.

Scherven van zonnecellen bevatten heel weinig schadelijke stoffen, zoals lood. Mensen en dieren komen met deze schadelijke stoffen nauwelijks in contact. De kans op gezondheidsschade is daardoor heel erg klein.

Wanneer de scherven in een weiland terechtkomen, kunnen grazende dieren ze inslikken. De scherpe deeltjes kunnen schade veroorzaken aan het maag- en darmstelsel. Scherven kunnen ook op moestuinen terechtkomen. Als dat gebeurt, is het nodig groenten hierop te controleren en de scherven te verwijderen, bijvoorbeeld door ze goed te wassen.

Afhankelijk van de locatie en de hoeveelheid scherven, kan het nodig zijn ze uit voorzorg op te ruimen. Het RIVM adviseert vanwege dit voorzorgsprincipe om hier landelijk afspraken over te maken.

Rook 

Rook bevat altijd schadelijke stoffen. De rook van een brandend gebouw met zonnepanelen is in de praktijk echter niet gevaarlijker dan van een gebouw zonder zonnepanelen. Dat komt omdat zonnepanelen slechts een klein deel van de totale brand vormen.

Waarom dit onderzoek

In de energietransitie spelen duurzame bronnen, zoals zonne-energie, een belangrijke rol. De Milieuongevallendienst (MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst)) van het RIVM doet onderzoek naar de mogelijke risico’s van deze nieuwe energiebronnen. In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van brand van zonnepanelen. Eerder is onderzocht welke gevaarlijke stoffen vrijkomen bij brand van li-ion-batterijen. Deze kennis helpt de agrarische sector, de veiligheidsregio en hulpdiensten om bij brand de juiste (voorzorgs)maatregelen te nemen.