Concentraties fijn stof (PM10 fijnstof (fijnstof)) en NO2 Stikstofdioxide (Stikstofdioxide) dalen gestaag sinds 1993. Dit blijkt uit een gezamenlijke trend analyse van de meetstations van RIVM, DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam dat verschenen is in het tijdschrift “lucht”.

Voor PM10 wordt over de hele analyseperiode een dalende trend van gemiddeld 0,7 µg/m3 waargenomen. In 2010 is op geen van de meetlocaties de grenswaarde voor het jaar- en daggemiddelde overschreden. De verwachting is dat vanaf 2011 op alle Nederlandse meetlocaties wordt voldaan aan de Europese grenswaarden. Uitzondering zijn jaren met bijzonder ongunstige weersomstandigheden. Dit betekent echter niet per definitie dat ook in de berekeningen overal in Nederland aan de grenswaarden zal worden voldaan. Er wordt immers op veel meer locaties gerekend dan gemeten.
Ook voor NO2 is sinds 1993 een gestage daling zichtbaar. Voor NO2 worden in 2010 nog wel overschrijdingen van de grenswaarde gemeten. Indien de trend in gemeten concentraties wordt voortgezet, wordt in 2015 niet op alle meetlocaties aan de grenswaarde voldaan. Daarvoor is een sterkere afname nodig dan tot nog toe is opgetreden.