Fijn stof (of fijnstof) in de lucht kan schadelijke effecten op de gezondheid hebben. De Europese Unie heeft daarom in 1999 grenswaarden voor fijn stof ( PM10 fijnstof (fijnstof)) vastgesteld. In 2008 is de regelgeving uitgebreid met grens- en streefwaarden voor de fijnere fractie van fijn stof ( PM2,5 fijnstof (fijnstof)). Internationaal geaccepteerde inzichten over de gezondheidseffecten van fijn stof zijn in deze regelgeving vervat. De Europese luchtkwaliteitsnormen zijn vertaald in Nederlandse wetgeving. Deze pagina's bieden informatie over de belangrijkste aspecten van fijn stof.

Twee typen gezondheidseffecten

In Nederland leven jaarlijks enige duizenden mensen enkele dagen tot maanden korter door kortdurende blootstelling aan hoge concentraties fijn stof. Het gaat vooral om ouderen en mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen.

Gezondheidseffecten van fijn stof kunnen ook optreden door langdurige blootstelling aan lagere concentraties. Ook als de concentraties onder de Europese grenswaarden liggen, treden nog steeds gezondheidseffecten op. Levenslange blootstelling in deze vorm kan leiden tot blijvende gezondheidseffecten zoals verminderde longfunctie, verergering van luchtwegklachten en vroegtijdige sterfte aan met name luchtwegklachten en hart- en vaatziekten.

Meten én modelleren om de luchtkwaliteit vast te stellen

De toetsing of voldaan wordt aan de grenswaarden, gebeurt aan de hand van metingen van de fijnstofconcentraties. Daarnaast worden atmosferisch-chemische verspreidingsmodellen gebruikt om de luchtkwaliteit voor fijn stof te berekenen op plaatsen waar niet wordt gemeten. Uit deze berekeningen blijkt dat in Nederland in beperkte mate overschrijding van de grenswaarden plaatsvindt. Naar verwachting zullen deze overschrijdingen binnen een aantal jaren tot het verleden behoren behalve voor jaren met ongunstige verspreidingscondities.

Verder lezen

Op deze website komen alle aspecten van de fijnstofproblematiek aan de orde. De informatie op deze en onderliggende pagina’s is bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in fijn stof en de gevolgen ervan. Mocht u nog vragen hebben over fijn stof in samenhang met uw gezondheid dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw huisarts of de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De webpagina’s van deze website geven een korte samenvatting en een verwijzing naar onderbouwende en verdiepende informatie die in de vorm van pdf-documenten is te downloaden. Onder de uitgave 'Dossier Fijn stof' zijn al deze achtergronddocumenten bij elkaar te vinden.

Animatie: Wat is ultrafijn stof?

Deze video is een animatie waarin wordt uitgelegd wat ultrafijn stof is. Daarvan is sprake als de deeltjes kleiner zijn dan 0,1 micrometer. Het meeste ultrafijn stof komt vrij bij verbranding door menselijk handelen. Het is niet uit te sluiten dat de huidige concentraties ultrafijn stof in de buitenlucht kunnen leiden tot gezondheidsklachten.