boer besproeit gewassen

Het RIVM onderzocht of er op dit moment stoffen zitten in gewasbeschermingsmiddelen die qua chemische structuur lijken op 5 verboden stoffen. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze stoffen neurodegeneratieve ziekten (zoals de ziekte van Parkinson en Alzheimer) kunnen veroorzaken. In de beperkte informatie die nu beschikbaar is, vond het RIVM 1 vergelijkbare stof: metiram.

Metiram wordt in Nederland heel weinig gebruikt. Bovendien is de verwachting dat deze stof niet opnieuw wordt goedgekeurd tijdens de Europese herbeoordeling, die nu loopt. In afwachting hiervan is er volgens het RIVM nu geen reden om extra maatregelen te nemen. Wel is het advies aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides (Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides)) en het ministerie van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om deze herbeoordeling te blijven volgen. Mocht metiram toch goedgekeurd worden, dan kunnen andere opties worden onderzocht.

Eerder onderzoek

Uit eerder onderzoek van het RIVM bleek dat er voor 5 stoffen sterke aanwijzingen zijn dat ze neurodegeneratieve ziekten kunnen veroorzaken. Dit zijn ziekten zoals de ziekte van Parkinson en Alzheimer, die het zenuwstelsel aantasten. Deze 5 stoffen mogen niet meer in de Europese Unie worden gebruikt. Uit het eerdere onderzoek bleek ook dat de vereiste informatie voor de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen moet worden verbeterd om mogelijke gevolgen als de ziekte van Parkinson beter te kunnen onderzoeken. Er wordt nu onderzocht hoe de risicobeoordeling verder kan worden verbeterd.

Stoffen die lijken op verboden stoffen

Vooruitlopend hierop bekeek het RIVM of er op dit moment stoffen worden gebruikt die lijken op de verboden stoffen. Stoffen met een vergelijkbare chemische structuur kunnen soortgelijke effecten veroorzaken. Als dat zo is, zouden maatregelen wenselijk zijn om de eventuele risico’s te verkleinen. Er zijn aanwijzingen dat mensen die in het verleden lang met sommige gewasbeschermingsmiddelen hebben gewerkt, zoals telers, een grotere kans hebben om ziekten te krijgen die het zenuwstelsel aantasten.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV.