Bij het plaatsen van windturbines nabij bewoond gebied is geluid één van de belangrijke onderwerpen. Het geluid kan leiden tot klachten bij omwonenden die op grond van onderzoek nog maar ten dele kunnen worden verklaard. Dit blijkt uit het bericht “Geluid van windturbines” van het Kennisplatform Windenergie dat vandaag aan de tweede kamer is aangeboden. Het kennisbericht zet op een rij wat bekend is over geluid van windturbines en het mogelijke effect daarvan op omwonenden.

Geluidsnorm voor windturbinegeluid

De geluidsnorm voor windturbines verschilt tussen diverse landen. In Nederland is deze tot stand gekomen op basis van een afweging tussen het te verwachten percentage mensen dat last heeft van het geluid en de noodzaak om meer duurzame energie op te wekken. Naar verwachting zal 8% tot 9% van de omwonenden ernstige hinder ondervinden als het geluidniveau op de norm ligt. Hierbij spelen ook andere factoren zoals het overige geluid in de omgeving, de mening over windenergie en, het al dan niet hebben van uitzicht op de windturbine een rol.

Gezondheidseffecten van (windturbine)geluid

Het is bekend dat er mensen zijn die hun gezondheidsklachten toeschrijven aan windturbines in hun omgeving. Uit onderzoek bij andere geluidbronnen, blijkt dat chronische hinder of het gevoel dat de kwaliteit van de leefomgeving afneemt, een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid en het welbevinden. Het is duidelijk dat het geluid van windturbines eerder als hinderlijk wordt ervaren dan geluid van verkeer of industrie. Het kan niet worden uitgesloten dat het geluid van windturbines tot slaapverstoring leidt. Andere gezondheidseffecten zoals vermoeidheid, hoge bloeddruk of het windturbinesyndroom zijn nog niet wetenschappelijk aangetoond. Het is overigens niet uitgesloten dat een (klein) aantal omwonenden klachten heeft die in de onderzoeksresultaten niet naar voren komen.

Kennisplatform Windenergie

Het doel van het Kennisplatform is het organiseren en faciliteren van een open en veilige dialoog tussen alle belanghebbenden bij de realisatie van windenergie. Daarnaast is het doel om de kennis en ervaringen van alle belanghebbenden bij elkaar te brengen en te duiden, om tot een breed gedragen kennisbericht te komen.

Het projectteam van de pilot van het Kennisplatform bestaat uit:

 • RIVM
 • AWS Aarten Wind Solutions (Aarten Wind Solutions)
 • ECN Energieonderzoek Centrum Nederland (Energieonderzoek Centrum Nederland)
 • Energy Academy Europe/RUG
 • GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland

De belanghebbenden worden in de Kwartiermakersgroep vertegenwoordigd door:

 • NLVOW Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie)
 • NWEA Nederlandse Windenergie Associatie (Nederlandse Windenergie Associatie)
 • CWI/NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - Centrum Wiskunde en Informatica, (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - Centrum Wiskunde en Informatica,)
 • GGD Amsterdam
 • RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
 • IPO Interprovinciaal Overleg (Interprovinciaal Overleg)
 • Min. EZ Ministerie van Economische Zaken (Ministerie van Economische Zaken)
 • Min. IenM Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
 • Min. VWS Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport)

Dit zijn respectievelijk vertegenwoordigers van de zogenaamde “4 O’s”

 • Omwonenden
 • Ondernemer
 • Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen
 • Overheden

U kunt een en ander nalezen op www.kennisplatformwindenergie.nl