Het Expertisenetwerk Windenergie ondersteunt overheden met kennis over windenergie op land. Die kennis gaat over thema's zoals geluid, trillingen, hinder en gezondheid en over ruimtelijke aspecten, ecologie en circulaire economie.

Het Expertisenetwerk is onafhankelijk. Belangrijkste doel van het netwerk is het uitwisselen en bundelen van kennis, kunde en ervaring. Het netwerk wil een onafhankelijke vraagbaak zijn. De signalen die het netwerk geeft, zijn gebaseerd op breed gedragen kennis en inzicht, waarin de verschillende perspectieven van deskundigen aan de orde kunnen komen.

Het is voor het expertisenetwerk belangrijk om aan te sluiten bij de doelgroep en de maatschappelijke beleving van windenergie. Daarom zullen we onze kennis beschikbaar stellen in producten die hierbij aansluiten en die uitnodigen tot gebruik. Daarnaast willen we ook signalen uit de omgeving ophalen en verwerken in onze producten. Daarom vinden we ontmoeting, zowel binnen als buiten het netwerk, belangrijk.

Een klein aantal organisaties werkt momenteel uit hoe het Expertisenetwerk organisatorisch verder vorm kan krijgen in een samenwerkingsverband, en welke kennisproducten tot stand moeten komen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZKBinnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) financiert het Expertisenetwerk.

Wie vormen het expertisenetwerk

Het Expertisenetwerk bestaat uit organisaties binnen en buiten de overheid. Acht kernorganisaties (RVORijksdienst voor Ondernemend Nederland, TNO, GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst, NWEANederlandse Windenergie Associatie, KNMIKoninklijk Meteorologisch Instituut, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en vertegenwoordigers van gemeenten en provincies) vormen het verkenningsteam. Dit team bereidt momenteel een besluit voor over welke organisaties gaan samenwerken om de kennisproducten te gaan maken. Bij deze besluitvorming worden ook de landelijke en decentrale overheden betrokken.
Het netwerk is de bredere groep van organisaties daaromheen, die hun expertise kunnen bijdragen. Het RIVM is penvoerder van het Expertisenetwerk en huisvest het secretariaat. De vragen vanuit (lokale en regionale) overheden komen daar binnen. Het RIVM zet deze vragen uit in het Expertisenetwerk en draagt zorg voor beantwoording.

Pilot 'Geluid van windturbines'

In 2015 is de pilot “Geluid van windturbines en mogelijke (gezondheids-)effecten” afgerond.

In de pilot is een dialoog opgezet tussen de diverse belangengroepen om zicht te krijgen op de vragen die over het thema leven. Het ‘kennisbericht’ over de verschillende aspecten van windturbinegeluid bevat de weerslag van deze pilot.